Råd och stöd kring din arbetsmiljö

Oavsett om du jobbar inom staten eller på ett bolag är en bra arbetsmiljö A och O. Här reder Fackförbundet ST ut hur arbetsmiljöansvaret ser ut på arbetsplatsen och vad du själv kan göra för att förbättra din arbetsmiljö.

Du kan ställa krav både på din fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Vänd dig till det lokala facket eller skyddsombudet om du har problem.

Din fysiska arbetsmiljö

För en bra fysisk arbetsmiljö är det flera faktorer som ska fungera. Dit hör bland annat:

 • Ergonomin. Sitter du länge framför datorn ska stol och bord gå att ställa in så att de passar dig och du ska ha rätt utrustning i övrigt.
 • Ljudnivån. Höga ljudnivåer är tröttande. Starkt buller kan ge hörselskador.
 • Belysningen. Är belysningen dålig kan du få huvudvärk och spänningar i rygg och nacke.
 • Ventilationen. Luftkvalitén är viktig för välbefinnandet. För astmatiker och allergiker kan dålig luft vara direkt ohälsosam. Här är också städningen viktig.
 • Tillgängligheten. Arbetsplatsen ska fungera även för anställda med funktionsnedsättning.

Hur vår fysiska arbetsmiljö är utformad påverkar oss också psykosocialt. Ljudnivå, ljus, färgsättning, lokalutformning, allt detta har betydelse för välbefinnande och trivsel.

Den psykosociala arbetsmiljön

Hur arbetsmiljön fungerar psykosocialt beror bland annat på:

 • Arbetsuppgifternas innehåll. Du ska känna att ditt arbete är viktigt. Du ska få använda din förmåga så allsidigt som möjligt, få ta ansvar och kunna fatta självständiga beslut.
 • Möjligheten till sociala kontakter. Gemenskapen med arbetskamraterna är viktig, liksom att du kan få hjälp vid problem eller när jobbet blir för stressigt.
 • Ditt inflytande i arbetet. Du ska kunna se hur din arbetsinsats påverkar helheten. Du ska kunna påverka hur och när arbetet utförs, liksom arbetsmängden.

Arbetsorganisation, arbetsfördelning och inflytandemöjligheter ska utformas med tanke på den psykosociala arbetsmiljön. Med en genomtänkt arbetsfördelning, tydliga mål och en god kommunikation på arbetsplatsen finns förutsättningar för bra samarbete och arbetsresultat.

Skulle konflikter ändå uppstå gäller det att ta tag i dem så snart som möjligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för en bättre arbetsplats

Grunden för det lokala arbetsmiljöarbetet finns i arbetsmiljölagen, 2 kap, 1 §:

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 

Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten. Det ska vara systematiskt och syfta till att:

 • förebygga stress, sjukdomar och olycksfall
 • skapa goda arbetsförhållanden
 • öka trivseln och engagemanget i arbetet

Konkret kan det handla om hur arbetsuppgifterna fördelas inom enheten, hur arbetsplatsträffarna fungerar och att målen för verksamheten är tydliga.

Arbetsmiljökraven måste också finnas med vid planering och förändring av exempelvis arbetslokaler, utrustning, teknik och arbetsmetoder.

Skyddsombud och skyddskommitté

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter.

Har arbetsplatsen mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud (kallas även arbetsmiljöombud). Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombudet ska:

 • delta vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljö
 • bevaka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
 • kontrollera att arbetsgivaren lever upp till kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete

På större arbetsplatser finns en skyddskommitté med företrädare både för arbetsgivarna och de anställda. Utöver arbetsmiljöfrågorna hanterar skyddskommittén frågor om

 • anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen
 • företagshälsovård

Mer om arbetsmiljö

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen – vad kan jag göra?

Behöver du rehabilitering? Det här gäller

Stress på jobbet? Det här kan du göra vid hög arbetsbelastning