Riskkapital som bistånd

Under senare år har allt mer biståndsmedel omfördelats från bistånd i myndighetsform till privat sektor, vilket ST har granskat.

Fackförbundet ST vill slå vakt om det svenska biståndets legitimitet och goda renommé som garanteras av en effektiv och transparent statsförvaltning och de svenska statstjänstemännen i samverkan med det civila samhället.

Det är också av stor vikt att svenskt bistånd utgår från fattiga människors behov. Privata företag kan på grund av bristande transparens inte garantera biståndets legitimitet på samma sätt som statsförvaltningen kan. Företagens beroende av marknaden medför dessutom att fattiga människors behov sällan kan utgöra näringslivets utgångspunkt.