Att vara chef på statligt uppdrag

Chef på statligt uppdrag 2017

Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Därför krävs det goda villkor och förutsättningar för anställda i staten. 

Vår rapport, Om att vara chef på statligt uppdrag. En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser, visar att chefer inom staten trivs med sina jobb. De upplever att de gör ett viktigt arbete och en viktig samhällsinsats, att de har möjligheter att påverka och utveckla sitt arbete. De är mycket engagerade i medarbetarnas arbetssituation och vill ta en aktiv del i dessas coachning och stöd.  

Bra fysisk arbetsmiljö men sämre psykosocial 

Den fysiska arbetsmiljön har utvecklats inom staten. Vi vill påstå att den är ganska god. Majoriteten av de chefer som svarat på våra frågor är också tämligen nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Men när vi tittar på den psykosociala arbetsmiljön finner vi en rad brister till exempel hög arbetsbelastning, många arbetsuppgifter som ska hanteras samtidigt och kort framförhållning. Även svårigheter att fylla vakanser och att det kan ta lång tid att anställa nya medarbetare upplevs som påfrestande. Det är vanligt att chefer arbetar under tidspress och därför svårt att hinna med sitt ledarskap fullt ut. Det kan i sin tur påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen på ett negativt sätt.  

Önskar mer administrativt stöd  

Många av de som svarat på vår enkät upplever att de har tillräckliga befogenheter och resurser för att utföra sitt uppdrag, men vi ser samtidigt i de fria svaren att det finns starka önskemål om förbättringar.  Chefers tid kan i stor utsträckning försvinna i administration, vilket gör att de får mindre tid att vara just chefer. Svaren visar att chefer önskar mer administrativt stöd/kommunikativt stöd. Andra brister är tid, kort framförhållning, avsaknad av egen budget, att inte sitta i ledningsgruppen och omfattande politiska beslut som kommer med kort varsel eller som kräver stora förändringar i verksamheten. 

Tid att vara chefer 

Det kan också handla om dåligt med tid för att stämma av frågor eftersom de som befinner sig högre upp i hierarkin också är stressade. Andra önskemål är mer tid för att coacha och stötta medarbetare, mer tid för egen kompetensutveckling och planering samt en egen budget. Chefer vill helt enkelt ha möjligheter att vara just chefer. Vi vill att det anställs fler medarbetare som kan ge det stöd som chefer efterfrågar.   

Tid till egen kompetensutveckling 

Chefer behöver ges tillgång till egen kompetensutveckling. Även om vår undersökning visar att det finns sådana möjligheter kan vi utläsa av svaren att det inte är till fyllest. Exempel på önskemål om kompetensutveckling är fördjupning kring ledarskapet, hur man håller det svåra medarbetarsamtalet och mer kunskaper kring arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning. ST tycker att det vore positivt om alla chefer ges utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. ST föreslår även att det införs en särskild statstjänstemannautbildning för chefer och medarbetare.  

STs förslag för ett tydligare ledarskap i staten 

Vi föreslår också att regeringen ser över den statliga arbetsgivarpolitiken inklusive dess delegering i syfte att bättre kunna styra myndigheterna i frågor om ledarskap och medarbetarskap i staten och fortsätter arbetet med att utveckla myndigheternas instruktioner så att de ger en tydlig vägledning om vad myndigheten förväntas åstadkomma och hur olika uppgifter ska prioriteras. Därutöver tycker vi att det vore önskvärt att regeringen fortsätter att arbeta med att minska och förebygga onödig och tidskrävande administration för att istället frigöra tid för att utveckla ledarskap och medarbetarskap.