Hot och våld

Hot och våld på arbetsplatsen

Fackförbundet ST har nolltolerans mot hot och våld på jobbet.  Alldeles för många människor drabbas av hot och våld i arbetslivet. Inom statliga verk och bolag är anställda som hanterar tvångsåtgärder särskilt utsatta, men hot och våld är relativt vanligt även mot anställda inom andra statliga verk och bolag.

Att hoten mot STs medlemmar ökar hänger delvis hänger samman med tuffare regler i samhället, exempelvis för arbetslösa och sjukskrivna. Därför arbetar ST för att öka kunskap, åtgärder och stöd kring hot och våld.

ST står för nolltolerans mot hot och våld och arbetar aktivt för att:

  • Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Öka samverkan mellan arbetsgivare och fack för att minska hot och våld
  • Öka utbildningen kring åtgärder och bemötande i hot och våldssituationer
  • Politiker ska beakta risk för hot och våld i sina instruktioner till verksamheterna samt att risk för hot och våld ska påverka resursfördelningen
  • Utbilda förtroendevalda i hot- och våldsfrågor
  • Regelbundet undersöka hot och våld på medlemmars arbetsplatser.

Några siffror:

  •  7 procent av STs medlemmar har utsatts för hot och/eller våld under de senaste 12 månaderna.
  • 37 procent av de drabbade anser att de fick för lite stöd av arbetsgivaren när de drabbades av hot eller våld.

Här nedan kan du som skyddsombud/arbetsmiljöombud bland annat göra en självskattning av hur arbetet mot hot och våld fungerar på er arbetsplats. Där finns även en kortare interaktiv e- utbildning om att förebygga och åtgärder i samband med hot och våld. Som skyddsombud är det viktigt att du har en dialog med den chef som är ansvarig för arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. På större arbetsplatser finns i allmänhet ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombuden – vänd dig till huvudskyddsombudet om du känner dig osäker i någon fråga som du har att hantera.

Till Arbetsmiljöverket