Vårt påverkansarbete gör skillnad!

Nyhet
Veckan innan jul fick våra medlemmar på Arbetsförmedlingen och inom universitet och högskola två glada nyheter. Regeringen meddelar att de ska se över staplingen av tidsbegränsade anställningar inom universitet och högskola samt att alla arbetslösa Sverige, oavsett var de bor, har rätt till fysiska möten med handläggare på Arbetsförmedlingen.

Detta är två frågor som ST har drivit hårt i sitt påverkansarbete. ”Det här är ett gemensamt arbete som vi har gjort tillsammans med våra lokala avdelningar” säger Elin Moberg, påverkansansvarig på ST.

Tryggare anställningar inom universitet och högskola

Regeringens forsknings- och innovationsproposition anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de kommande fyra åren och i den kan vi läsa att de ger ett tydligt uppdrag att se över antalet staplade anställningar inom universitet och högskola. 

Universitet och högskolor är bland de sämsta i staten på att erbjuda fast anställning till sin personal. Den totala andelen med en tidsbegränsad anställning i svensk högskola är 34 procent. Variationen är stor mellan lärosätena.

En stor andel visstidsanställda leder till svårigheter att planera verksamheten och kan påverka kvaliteten på forskningen negativt. Många visstider skapar tysta och otrygga arbetsplatser. Vi ser att visstidsanställda drar sig för att slå larm och uppmärksamma oegentligheter och problem i verksamheten. Att minska andelen otrygga anställningar har därför varit en av de viktigaste frågorna för ST inom universitets och högskoleområdet. Därför är vi så glada att regeringen nu i forskningspropositionen sätter ner foten och anger att andelen visstidsanställningar ska minska. De kommer att följa upp frågan både i sin styrning av universitet och högskola men också genom att ge ett särskilt uppdrag (till “relevant myndighet”) att följa upp just stapling av visstidsanställningar.

Läs mer: Universiteten sämst i klassen på trygga anställningar 

 

Alla arbetslösa ska få träffa sin handläggare, enbart digitala möten räcker inte!

Det slås fast i regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen 2021, som regeringen, C och L står bakom.

Äntligen får vi i ST gehör för att det digitala inte kan ersätta det fysiska mötet. Digitala kontaktvägar gynnar resursstarka grupper och de som redan innan har mindre behov av stöd från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen behöver kunna ge både enklare och mer kvalificerad service till de som har behov där de digitala lösningarna inte räcker till. Det kan till exempel handla om att säkra möjligheterna att skriva in sig och förstå de beslut myndigheten fattar. Än viktigare är det fördjupade stöd framförallt långtidsarbetslösa är i behov av för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 framgår också att myndigheten ska säkerställa en likvärdig service i hela landet - även i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar egna kontor t ex genom deltagande vid statliga servicekontor. Myndigheten ska redovisa hur den fysiska närvaron i glesbygdskommuner ska öka. Det här är något som ST jobbat intensivt med en längre tid och nu ger detta påverkansarbete resultat.

Läs mer: https://st.org/artiklar/tre-forslag-en-battre-reformering-av-arbetsformedlingen