Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Nyhet
Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.

Trygghetsstiftelsen har tagit upp med Omställningsnämnden några fall av felaktig tillämpning av Omställningsavtalet.

Det har visat sig att en del myndigheter inte skickar in anmälan till Trygghetsstiftelsen när en anställning upphör. Detta gäller företrädesvis tidsbegränsade anställningar som löper ut (så vitt det är känt hittills är det bara fråga om dessa).

Skälen som har angivits har i några fall varit att myndigheten har ett internt förfarande där arbetstagaren ska skriva under en blankett för att tala om att de vill bli anmälda. Om arbetstagaren inte skriver under eller inte skickar tillbaka blanketten till arbetsgivaren gör arbetsgivaren den tolkningen att det saknas intresse att bli anmäld och därmed går myndigheten inte vidare. I några andra fall har skälen varit att arbetsgivaren frågar arbetstagaren om den vill bli anmäld. Om arbetstagaren inte säger sig vara intresserad går myndigheten inte vidare med ärendet till Trygghetsstiftelsen.

Omställningsnämnden har tolkat Omställningsavtalet och kommit fram till att det inte är möjligt för arbetsgivaren att undandra sig skyldigheten att anmäla en uppsagd arbetstagare eller den vars anställning har löpt ut till Trygghetsstiftelsen.

Enligt Omställningsavtalets kap 1, 1§, st. 3; kap 2, 4§ samt kap 3, 3§ har arbetsgivaren en ovillkorlig skyldighet att anmäla arbetstagare till Trygghetsstiftelsen i de situationer som följer av avtalet. Arbetsgivaren kan alltså inte göra egna tolkningar av vem som ska eller har rätt att anmälas.

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.