Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till en större svart arbetsmarknad

Press
Fackförbundet ST har nu överlämnat vårt remissvar till regeringen på förslaget om Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi anser att förslaget medför flera negativa konsekvenser för integrationen i samhället och för etableringen på arbetsmarknaden.

Förslaget innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till permanenta uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till anhöriginvandring. Lagen föreslås gälla tillfälligt i tre år. Vi i Fackförbundet ST menar att om permanenta uppehållstillstånd blir beroende av om individen har ett arbete så skapas utrymme för skrupelfria arbetsgivare att utnyttja människor med tillfälliga uppehållstillstånd som billig och laglös arbetskraft.

- Vi vill varna för att problemen med lönedumpning och svart arbetskraft på svensk arbetsmarknad kan förvärras när permanenta uppehållstillstånd föreslås bli beroende av om individen har ett arbete. Jag ser en betydande risk för att detta förslag kommer att leda till en stor svart arbetsmarknad, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

ST anser inte att lagändringarna skapar den ordning och reda i asylsystemet som har efterfrågats av de partier som står bakom förslagen. Tvärtom så befarar vi att dessa förslag leder till nya negativa konsekvenser och kostnadsökningar. För Fackförbundet ST, som representerar de statligt anställda, är det mycket allvarligt att regeringen inte har tagit hänsyn till de praktiska och ekonomiska konsekvenserna för de statliga myndigheterna. I förslaget nämns visserligen att myndigheters arbete kommer att påverkas, men inte hur.

- Vi i ST befarar att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer att öka de administrativa bördorna avsevärt för bland annat Migrationsverket och domstolarna. Det kommer också påverka kostnaderna för exempelvis polisen. Vi efterlyser därför en konsekvens- och kostnadsanalys eftersom det är mycket oklart hur detta förslag kommer att påverka myndighetsutövningen, avslutar Britta Lejon.  

Vi ifrågasätter också om de föreslagna förändringarna kan införas utan att rätten till asyl undermineras.
 

Debatt
Grupper får inte ställas mot varandra

Grupper får inte ställas mot varandra

Många myndigheter behöver få tillskott för att klara sina verksamheter med det stora antalet flyktingar som kommit. Stora besparingar är inte möjliga just nu. Vi bör kämpa för ett samhälle som håller ihop, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST i en debattartikel i Svenska Dagbladet.