ST kommenterar utredningen om straffrättsligt skydd

Press
Regeringen har beslutat att utreda ett utökat straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner, samt att se över straffskalan för brott mot tystnadsplikt och behovet av ett utvidgat straffrättsligt ansvar för tjänstefel. Fackförbundet ST välkomnar att regeringen vill utreda frågan om att fler offentliganställda tjänstemän ska omfattas av ett bättre rättsligt skydd mot hot och våld, men ser utredningens bägge andra uppdrag som direkt kontraproduktiva.

- Vi menar att utredningens första uppdrag – att utöka det straffrättsliga skyddet för samhällsnyttiga funktioner – kan medverka till att lösa ett stort problem i samhället idag. Morgan Johansson nämner utsatta grupper som vårdpersonal och journalister, men vi vill att utredaren tittar på fler grupper.  Många av ST:s medlemmar på olika myndigheter vittnar om en vardag med allt fler hot från enskilda, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Men Fackförbundet ST menar att utredningsuppdragen om hårdare straff för brott mot tystnadsplikten och översyn av tjänstefelsansvaret förefaller onödiga eller i värsta fall rent kontraproduktiva för en statsförvaltning som ska arbeta tillitsbaserat i medborgarnas tjänst.

Nuvarande regler medger att individuella tjänstemän i offentlig tjänst kan dömas enligt Brottsbalken för tjänstefel. Dessutom finns bland annat Personalansvarsnämnder och Statens ansvarsnämnd som kan besluta om löneavdrag, varning eller skiljande från anställning. Det finns således redan ett etablerat och välfungerade sanktionssystem.

 - Utredarens uppdrag skickar helt fel signaler till alla offentliganställda. En skärpning av lagstiftningen riskerar bara att skapa en tystnadskultur och en rädsla för att göra fel. Det viktigaste måste vara att skapa organisationer som ger förutsättningar för de anställda att göra rätt, säger Britta Lejon.

Utredningens uppdrag går emot den tillitsbaserade styrning som förespråkas inom ramen för Tillitsdelegationens rapport. För stor vikt läggs vid individuellt ansvar istället för att anlägga ett pragmatiskt synsätt kring hur organisationer och myndigheter som helhet kan minimera fel och misstag.

- Vi ser idag en utveckling där många offentliganställda upplever det som allt svårare att påtala brister i verksamheten. Meddelarfriheten tas inte för given. Därför borde det viktigaste idag vara att se till att det unika grundlagsskyddade system vi har fungerar väl i hela den offentliga sektorn, menar Britta Lejon, förbundsordförande på Fackförbundet ST.

I en skrivelse till Regeringskansliet kräver ST att utredarens uppdrag kompletteras så att den tar Tillitsdelegationens rapport som utgångspunkt för sitt arbete. ST vill också att utredaren ska ges i uppdrag att samråda med fackförbunden inom det offentliga tjänstemannaområdet.

Läs om utredningens direktiv på regeringen.se

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73