Så hanterar Fackförbundet ST diskrimineringsärenden

Nyhet
Vid årsskiftet ändrade Diskrimineringsombudsmannen (DO) vissa rutiner när det gäller inkomna anmälningar om diskriminering. Som en följd av detta passar vi på att fräscha upp minnet och förtydliga hur vi själva, inom Fackförbundet ST, hanterar den här typen av ärenden.

DO:s förändrade rutin

DO:s förändrade arbetssätt innebär i korta drag att myndigheten inte längre vidarebefordrar några anmälningar om diskriminering till förbundskansliet, utan hänvisar den som är fackligt ansluten att ta kontakt med sitt förbund för förhandlings- och rättshjälp i sitt ärende. Det kan i sin tur innebära att fler diskrimineringsärenden inkommer till er som förtroendevalda, utan att först ha passerat förbundskansliet.

Fackliga organisationer har på samma sätt som tidigare företräde att föra sina medlemmars talan i diskrimineringsärenden. Det finns däremot inte några formella hinder för en medlem att inkomma till DO med en anmälan, vilket kan leda till att myndigheten gör en tillsyn av en arbetsgivare, parallellt med att förbundet erbjuder medlemmen individuellt stöd i form av förhandlings- och rättshjälp. För att DO ska kunna driva ett enskilt ärende till domstol krävs dock att förbundet har avstått från att driva ärendet.

Läs mer om hur en anmälan går till på do.se.

Vad särskiljer ett diskrimineringsärende?

Tvister för brott mot diskrimineringslagen hanteras till största del på samma sätt som andra tvister och beslutet om att påkalla en lokal tvisteförhandling fattas av förbundskansliet. Det som särskiljer hanteringen av diskrimineringsärenden från andra tvisteärenden är att förbundet behöver upprätta ett skriftligt besked till medlemmen om vi inte kommer att driva ärendet vidare och om medlemmen har för avsikt att vända sig till DO.

Eftersom diskrimineringsärenden ofta är komplexa och tidsfristerna för att påkalla tvisteförhandling ibland är väldigt korta rekommenderar vi generellt att ni tar en tidig kontakt med en ombudsman. En förlorad preskriptionstid innebär att vi tappar möjligheten att driva medlemmens ärende och i förlängningen kan förbundet bli skadeståndsskyldigt.

Om ni efter en utredning och inledande hantering av ett ärende (exempelvis överläggning med arbetsgivaren) bedömer att det saknas grund för att kunna driva ärendet vidare ska kontakt tas med förbundskansliet. Om förbundet inte avser att påkalla förhandling i ärendet ska en ombudsman vid förbundskansliet underteckna ett skriftligt besked till medlemmen om att ärendet inte kommer att drivas vidare. Beskedet upprättas på en för ändamålet framtagen brevmall för att alla medlemmar ska få samma information och för att säkerställa att informationen blir korrekt.

Tips och råd i facklig handbok

I dagarna släpps en uppdaterad upplaga av OFR:s handbok ”Vad är diskriminering – en facklig handbok”. Handboken ger en bra introduktion till diskrimineringslagen och innehåller användbara tips till er som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden i ert fackliga uppdrag. 

Till handboken och andra användbara verktyg 

Läs mer om likabehandling och diskriminering