Nytt avtal för anställning som postdoktor 

Nyhet
OFR/S, P, O där Fackförbundet ST ingår, har tecknat avtal med Arbetsgivarverket för anställningar som postdoktor. Avtalet gäller från och med 1 februari 2022. 

Det nya avtalet innebär att en postdoktoranställning kan vara i upp till tre år, mot tidigare maximalt två år. I likhet med det gamla avtalet gäller att det krävs en avlagd doktorsexamen för att få en postdoktor-anställning. 

- Fördelen med det nya avtalet är att de som behöver längre än två år för sina postdoktor-studier kan få ett extra anställningsår med samma villkor, vilket inte har varit möjligt tidigare. Dessutom har vi förtydligat att doktorsexamen ska vara avlagd innan beslut fattas om en postdoktoranställning, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på OFR/S,P,O. 

Avtalet innehåller även förtydligade formuleringar kring utlandsstationeringar. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. Övergångsregler kommer att gälla för dig som är anställd med det gamla avtalet och har en anställning som löper längre än till 1 oktober 2022.

Vad är en postdoktor? 

En postdoktor är någon som har fått en doktorsexamen och vill påbörja en forskarkarriär. Syftet med postdoktortjänst är att bygga en egen forskningsprofil och uppnå ett oberoende från tidigare handledare (meritering). Den egna forskningsprofilen är en del av syftet till att främja framtida kompetensförsörjning. 

Det är en tidsbegränsad anställning och tjänstgöringen kan ske i Sverige såväl som utomlands. Arbetsuppgifterna består av forskning och till viss del undervisning, men undervisning får ske under högst en femtedel av arbetstiden. 

Sammanfattning av förändringarna i det nya avtalet 

  • Avtalet omfattar tidsbegränsad anställning i minst 2 år och högst 3 år. Innan gällde max 2 år. 
  • Nu kan du söka anställning som postdoktor även om du inte har din doktorsexamen klar vid ansökningstidens utgång. Din doktorsexamen måste vara färdig innan anställningsbeslutet fattas. 
  • Om du är anställd som postdoktor och blir utsänd av din arbetsgivare för att jobba utomlands blir du automatiskt tjänstledig från din anställning. Du kan sedan återgå till din anställning vid din återkomst till Sverige.  
  • De särskilda skäl som kan anges för att förlänga anställningen som postdoktor har utökats. Nu omfattas tjänstgöring inom totalförsvaret och även för vissa andra relevanta tjänster och uppdrag. 
  • Om du anställts som postdoktor enligt det gamla avtalet som gäller till den 31 januari 2022 och löper över 1 oktober 2022 så finns en ny övergångsbestämmelse. Den gör att du omfattas av det nya avtalet för anställning som postdoktor, maximalt sammanlagt under 3 år. 

Sedan innan gäller fortfarande 

  • Avtalet gäller för lärosäten inom det statliga avtalsområdet och andra arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarverket och bedriver forskning. 
  • Arbetsuppgifterna ska bestå av forskning till minst 80 procent och anställning ska vara heltid. 
  • Om du varit föräldraledig under din anställning så har du rätt till förlängning under den tid ledigheten varat. 
  • Om särskilda skäl finns kan anställningen förlängas. Då avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller andra relevanta liknande uppdrag. 
  • Den som avlagt doktorsexamen under de senaste 3 åren ska i första hand anställas. Undantag kan dock göras om särskilda skäl finns. De särskilda skälen för detta är desamma som i punkten ovan.