Bygg ut statlig verksamhet istället för att flytta på jobb

Press
Fackförbundet ST har svarat på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. Kommitténs huvudförslag är att flytta 10 000 jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet

- Vi tycker att det är viktigt att staten finns i hela landet för det bidrar till att hålla ihop hela Sverige. Den statliga verksamheten ska präglas av god kvalitet, hög effektivitet och rättssäkerhet. På så vis upprätthålls medborgarnas förtroende för staten, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.  

Utifrån medborgarnas behov av statlig service, utifrån Sveriges säkerhetsläge och utifrån våra medlemmars pressade arbetssituation på statliga arbetsplatser så är vårt förslag att regeringen i första hand utvecklar befintlig statlig verksamhet ute i landet. Vi vill att det ska anställas fler vid Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Även Försvaret behöver mer personal och järnvägen behöver rustas upp. Att satsa på att utveckla befintliga statliga verksamheter med mer personal anser vi vara till större nytta än att flytta ut jobb.  

Vi menar att landsbygdskommitténs förslag inte tar hänsyn till de erfarenheter som har gjorts vid utflyttning av jobb tidigare. Både Riksrevisionen och Statskontoret har gjort utvärderingar som visar att myndigheternas verksamhet och kvaliteten sjunker under en lång period. Utvärderingarna visar också på betydligt högre kostnader än vad som från början har budgeterats. I snitt har tidigare utflyttade jobb kostat en miljon kronor per jobb. 

-Jag ser det som allvarligt att landsbygdskommittén räknar med att flytt av myndighetsjobb ska kunna ske inom befintlig budget. Vi vet att det tidigare har handlat om höga miljonbelopp. Skulle det genomföras som föreslaget ligger så innebär det en katastrof för de myndigheterna, säger Britta Lejon.

ST menar att det är möjligt att skapa fler kvalificerade statliga jobb utanför storstadsregionerna genom att förlägga nya myndigheter dit.

I likhet med landsbygdskommittén anser ST att företag och boende i landsbygderna måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet och god täckningsgrad. ST förslår att staten ska samla hela sin IT-infrastruktur hos en aktör, förslagsvis Svenska kraftnät. Det innebär bland annat att Teracom avbolagiseras. ST delar också landsbygdskommitténs uppfattning om att avvisa postlagsutredning som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna. ST menar bland annat att postutredningens förslag hotar femdagarsutdelningen. Om förslagen kring en ändrad postlag genomförs kommer de att innebära försämrade möjligheter att bo och verka på landsbygden.

Om du vill läsa mer om vad vi tycker flytt av statliga jobb och vad som händer på en arbetsplats när regeringen bestämmer sig för att flytta ut en myndighet så hittar du det här.

Debatt
Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera

Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera

En väl fungerande statlig förvaltning med närvaro i hela landet har stor betydelse för näringsliv och tillväxt.