Äntligen ett verktyg för psykosocial arbetsmiljö

Press
Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften och tanken är att det ska bli tydligare vad en arbetsgivare ska åtgärda. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Brister i den psykosociala arbetsmiljön leder till ohälsa och sjukskrivningar. Vart femte skyddsombud anser att den psykiska arbetsmiljön inom staten är dålig eller mycket dålig. Det visar vår arbetsmiljörapport, Temperaturmätare 2015. Den visar också att det största problemet på myndigheter och verk är hög arbetsbelastning och stress.

Vi i Fackförbundet ST välkomnar den nya föreskriften för vi vill se mer insatser som förebygger stress och ohälsa på jobbet. Många av våra medlemmar har en tuff arbetssituation, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST hoppas att föreskriften ska fungera som ett verktyg för att hantera och åtgärda psykosociala och organisatoriska problem på arbetsplatserna. Men det krävs också mål för den psykosociala arbetsmiljön, satsningar på höjd kompetens för arbetsgivare och skyddsombud samt ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det vore också önskvärt att Arbetsmiljöverket fick mer pengar för att kunna följa upp den nya föreskriften med inspektioner. Sedan efterlyser jag en sammanhållen aktör inom arbetslivsforskningen som kan arbeta strategiskt med forskning, omvärldsbevakning och internationella kontakter, fortsätter Britta Lejon.

Det är oroande med de ökande sjuktalen och idag beror många sjukskrivningar på brister i den psykosociala arbetsmiljön, vilket kräver andra typer av arbetsanpassning och rehabilitering än vad sjukskrivning kopplat till den fysiska arbetsmiljön gör. Stödjande insatser för arbetsanpassning från arbetsgivarens sida behöver sättas in tidigare.

Vi anser att arbetsanpassning och rehabilitering kan göras mer effektivt. Det måste också införas krav på aktiva insatser vid tidiga tecken på arbetsrelaterad psykisk ohälsa som riskerar men ännu inte lett till sjukskrivning, avslutar Britta Lejon.

Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss till fack- och arbetsgivarorganisationer. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

För mer information kontakta: