Aktuellt

Aktuellt

Varmt välkommen till fika med facket!

Varmt välkommen till digitalt fika med facket!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets höstmöte!

Varmt välkommen till fika med facket!

In the last newsletter of the semester, you can read about the ST section's follow-up survey on the wage negotiations, the settlement in the Swedish Labour Court regarding the dismissal of a professor, and the international conference on doctoral students' conditions that ST was involved in arranging.

I terminens sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om sektionens uppföljningsenkät inför höstens lönerörelse, förlikningen i Arbetsdomstolen gällande en uppsägning av en professor samt den internationella konferens om doktoranders villkor som ST var med och arrangerade.

The ST section at GU had its annual meeting and four new representatives were elected to the board. Several issues were also discussed at the annual meeting, i.a. summer working hours and the operational plan for 2023. It can also be noted that the local salary negotiations at GU are completed. Read more in our newsletter below!

ST-sektionen vid GU har haft årsmöte och fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen. Vid årsmötet diskuterades även flera aktuella frågor, bl.a. sommararbetstid och verksamhetsplan för det närmaste året. Bland nyheterna kan också noteras att sektionen nu är klar med de lokala löneförhandlingarna vid GU och att avtalsrörelsen på förbundsnivå dragit igång inför höstens kommande löneförhandlingar. Läs mer i vårt nyhetsbrev nedan!

In the last newsletter of the year, you can read about the latest news from the salary negotiations, the new salaries for doctoral students, and updated guidelines for remote work. We also report that the dismissal of one of the GU section's members is being legally tried in the Labor Court.

I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om senaste nytt inför löneförhandlingarna, de nya doktorandstegarna, uppdaterade riktlinjer för distansarbete och att förbundet driver uppsägningen av en av GU-sektionens medlemmar till Arbetsdomstolen.

I de lokala löneförhandlingarna är det viktigt att ha ett bra underlag för varje individ. Vi önskar därför att så många som möjligt fyller i den digitala lönenkät som sektionsstyrelsen skickat ut med e-post.

In this newsletter from the ST section, you can read about salary negotiations, practices regarding remote work, the new working hours agreement for teachers, the election of health and safety representatives, and the welcoming of doctoral students and other new employees.

I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommande löneförhandlingar, praxis kring distansarbete, det nya arbetstidsavtalet för lärare, val av arbetsmiljöombud samt välkomnande av doktorander och andra nyanställda.

I juni månads nyhetsbrev från ST-sektionen kan du bland annat läsa om några av höstens medlemsarrangemang och sektionens satsning på diskussion och information om vår förhandlingsmodell för lönesättning.

Efter många års förhandlingar har fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.