En studiegrupp

Statstjänstemannautbildning

Fackförbundet ST har i flera år drivit på för att alla statligt anställda ska genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Detta ser nu ut att bli verklighet. Regeringen har beslutat att ge Tillitsdelegationen i uppdrag att lämna förslag till hur och när en obligatorisk introduktionsutbildning för statligt anställda kan införas. Vi har kommit en bra bit på vägen.

-  Vi är naturligtvis glada över att regeringen nu vill göra verklighet av vår idé. Det är otroligt viktigt att statliga myndigheter agerar rätt och att deras agerande är möjligt att granska i alla led.  Det ställer höga krav på att de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden, öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling och hur de hänger ihop med det demokratiska uppdraget, kommenterade STs ordförande Britta lejon. 

STs egna undersökningar visar nämligen att många inte får de kunskaper som de behöver om särskilda regler och lagar som finns i statlig verksamhet:

Det leder till en osäkerhet kring vad som gäller och vad den statliga värdegrunden innebär i praktiken. En introduktionsutbildning för nyanställda skulle vara ett viktigt steg för att förbättra detta och se till att medborgarna kan känna en väl grundad tillit till den statliga förvaltningen och demokratin.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2020. Läs mer om tillitsdelegationen här: http://tillitsdelegationen.se/vart-uppdrag-2/

Varför utbildning

ST anser att en förutsättning för en fungerande demokrati är att de som jobbar i staten vet vilka skyldigheter de har som statliga tjänstemän. Medborgarna förtjänar en förvaltning som lever upp till sina egna principer. Därför måste alla som anställs i staten få en statstjänstemannautbildning.

Att arbeta i statlig verksamhet är att arbeta på medborgarnas uppdrag. Det innebär att utöver sina ordinarie uppgifter har en statlig tjänsteman som uppgift att upprätthålla och värna demokratin. Därför har anställda på statliga myndigheter särskilda skyldigheter och rättigheter som har tillkommit för att försvara medborgarnas rättigheter och det demokratiska systemet.

Fackförbundet ST har under många år drivit kravet på en obligatorisk statstjänstemannautbildning och nu har vi kommit två steg närmare.

Det första steget togs hösten 2018 då Riksdagen biföll ett förslag från Konstitutionsutskottet om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen. Beslutet fattades med acklamation. Det andra steget var just när Regeringen nyligen fattade beslut att ge tillitsdelegationen i uppdrag att lämna förslag till hur och när en obligatorisk introduktionsutbildning för statligt anställda kan införas.

I foldern nedan kan du, bland annat, läsa hur en statstjänstemannautbildning kan utformas, vad den bör innehålla och vilka som ska gå utbildningen.

ST anser att utbildningen ska omfatta områden som:

 • Regeringsformen
 • Förvaltningslagen
 • Lagen om offentlig anställning
 • Rollen som statsanställd
 • Offentlighet och sekretess
 • Meddelarskydd – Rättssäkerhet
 • Likabehandling
 • Korruption och jäv
 • Förtroendeskadlig bisyssla
 • Serviceskyldigheten
 • Personuppgifter och registerslagningar
 • Myndighetsutövning
 • Vad händer om man som statligt anställd gör fel? 
Nyhet

Statstjänstemannautbildning

Under många år har Fackförbundet ST drivit kravet om en obligatorisk statstjänstemannautbildning. I torsdags kom vi en bra bit på vägen. Riksdagen ställde sig då bakom ett förslag från Konstitutionsutskottet (Ku) om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen.
Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.