Kongress 2020: direktreferat

Under kongressdagarna rapporterade vi beslut, förslag och, i viss del, även anföranden och debatt på denna sida. Sidan uppdaterades löpande.

5 - 6 oktober

Alla handlingar till kongressen hittar du på dess huvudsida här på st.org.

Till huvudsidan

Först ut på dagordningen fanns en del formella punkter. STs ordförande Britta Lejon hälsade välkommen och förklarade kongressen öppnad.

Därefter valdes tre kongressordföranden, protokolljusterare och tre rösträknare att väljas. 

Under kongressens start höll statsminister Stefan Löfven (S) ett digitalt hälsningsanförande.

Till talet på YouTube

Det gjorde även Riksdagens talman Andreas Norlén.

Se talmannens hälsning

---------------------------------------------------------------

Här kan du följa kongressens förlopp.

5 - 6 oktober - innehöll spännande frågor som val till förbundsstyrelsen, förbundsekonomi, verksamhetsinriktning, motionsbehandling och mycket mer.

-------------------------------------------------------------

Avslutning

Britta Lejon tackar alla de som arbetat med och på STs första digitala kongress. Hon tackar för visat förtroende och alla kloka inlägg, förslag och beslut under kongressdagarna.

ST bär med sig kongressens beslut in i det fortsatta arbetet - inte minst i den kommande avtalsrörelsen.

STs fackliga arbete har aldrig varit så viktigt och nödvändigt som nu.

Britta Lejon förklarar kongressen avslutad.

Punkt 26 Uttalande

Kongressen antar följande uttalande

LAS-utredningens förslag underminerar den svenska partsmodellen och kastar ut anställda i en rättsosäker tillvaro, anställningstryggheten ersätts av arbetsgivarens godtycke.

Fackförbundet ST kräver därför att regeringen avstår från att låta utredningens förslag ligga till grund för en ny lagstiftning om anställningsskydd. Sverige behöver utveckla anställningstryggheten, inte avveckla den.

-

Punkt 17.39 Motion 39. STs hemsida

att vi får en ny hemsida som uppfyller förtroendevaldas krav, och är till gagn för såväl medlemmar som förtroendevalda.

att en arbetsgrupp tillsätts där fackligt förtroendevalda finns med som referenser i skapandet av en ny hemsida.

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad.

Angelica Hultgren, ST inom Polisen föreslår:

att bifalla motionen

Kongressen beslutar att bifalla motionen 

-

Punkt 17.27 Motion 27. En transparent organisation

att förbundsstyrelsen blir mer transparent och skickar ut protokollsutdrag med information och beslut som diskuteras/beslutas på deras styrelsemöten som rör den fackliga verksamheten.

att en mer kontinuerlig kommunikation sker mellan förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelserna.

att avdelningsstyrelserna informeras om förbundsstyrelsens ställningstagande i utredningar/lagförslag/kommittédirektiv som kan påverka arbetsvillkor och/eller arbetsmiljö för medlemmarna. Förbundet kan med fördel även informera om vilken förbundsledamot som är ansvarig för ett aktuellt ämne, för att på så sätt underlätta för avdelningarna att ställa frågor och lämna medskick.

Ann Gustafsson, ST inom Polisen yrkar:

bifall på motionens tredje att-sats.

Thomas Janson, ST inom Regeringskansliet yrkar:

att Förbundsstyrelsen återkommer med en plan för kommunikation till Ordförandekonferensen (alternativt förslag till förbundsstämman)

Styrelsen föreslår:

att avslå den första att-satsen
att bifalla den andra att-satsen
att anse den tredje att-satsen besvarad

Kongressen beslutar:

att bifalla motionens tredje att-sats

I övrigt bifall till styrelsens förslag

-

Punkt 17.22 Motion 22. Ett förbättrat medlemsregister

att förbundet förbättrar hanteringen och uppdateringen av de medlemsuppgifter
som finns i medlemsregistret.

att förbundet ändrar rutiner så att både den avsändande avdelningen/motsvarande och den mottagande avdelningen/motsvarande får information om när en medlem byter arbetsgivare. Denna information kunde vara upplagd på liknande sätt som den information som går ut till
avdelningar/motsvarande i dag vid nyanslutna medlemmar. Även för de medlemmar som vid bristande betalning utesluts bör information gå ut till berörd avdelning/motsvarande.

att förbundet ändrar rutinerna över hur medlemmarnas löner uppdateras, så korrekt medlemsavgift betalas in till förbundet.

att någon ansvarig i varje avdelning får tittarbehörighet i samtliga medlemsregister.

Styrelsen föreslår att anse motionens första att-sats som besvarad

Ann Gustafsson, ST inom Polisen yrkar:

bifall till motionens första att-sats

Vi förstår av FS motionssvar att vi varit otydliga i första att-satsen:

Avdelningarna uppdaterar självklart medlemslistorna utefter nya eller förändrade förtroendeuppdrag. Det vi efterfrågar att FS skickar ut någon form av informationsbrev till medlemmarna med uppmaning om att de ser över och uppdaterar sina medlemsuppgifter i medlemsregistret, ex mail och lön. Syftet är både att ST ska kunna nå ut med förbundsinformation och att förbundet får in rätt medlemsavgift.

Ann Gustafsson, ST inom Polisen yrkar bifall till motionens andra att-sats.

Vi önskar först ett förtydligande från FS hur man ser på denna fråga och vilket utvecklingsarbete som redan pågår.

Vi ser positivt på den förändring som gjorts gällande att avdelningarna nu får information när en ny medlem överflyttas från en ST avdelning till en annan. Samma information/notis skulle med fördel kunna skickas ut till både avlämnande och ny avdelning inom ST. ST inom Polisen ser en utmaning i att inte få någon information/notis när medlem fått sitt medlemskap avslutat på grund av bristande betalning. Det har hänt att ST företrätt en medlem i ärende gentemot arbetsgivaren och det visat sig att medlemskapet varit avslutat utan vetskap från varken avdelning eller medlem.

Styrelsen föreslår att anse motionens första att-sats besvarad

Styrelsen föreslår att avslå motionens andra att-sats.

Styrelsen) föreslår att att avslå motionens tredje att-sats.

Styrelsen) föreslår att avslå motionens fjärde att-sats.

Kongressen beslutar att:

Motionens första att-sats är besvarad

Motionens andra att-sats är avslagen

I övrigt bifaller kongressen styrelsens förslag

-

Punkt 17.20 Motion 20. Översyn utebliven information

att Fackförbundet ST verifierar att e-postadresserna stämmer.

att Fackförbundet ST ser över att deras distributionsgrupper är korrekta och innehåller rätt e-postadress.

att Fackförbundet ST gör en översyn av innehållet i mejlutskicken så att de inte fastnar i  ventuella spam-filter hos mottagaren.

Styrelsen) föreslår att avslå motionens samtliga att-satser

Kongressen bifaller styrelsen

-

Punkt 17.19 Motion 19. Tvisteförhandlingar

att förbundsstyrelsen ger avdelningsstyrelserna möjlighet att driva tvister själva

Mikaela Kronholm Lundgren föreslår bifall till motionen

Anna Bergkvist föreslår att behandla motion 28, 33, 34, 1 och 36 i klump, inga motstående yrkanden finns på punkterna.

Kongressen bifaller förslagen

-

Punkt 17.15 Motion 15. Arbetstidsförkortning

att Fackförbundet ST gör ett ställningstagande om att förbundet anser en arbetstidsförkortning vara av yttersta vikt för att förbättra livskvaliteten för löntagare på svensk arbetsmarknad.

att Fackförbundet ST arbetar för en arbetstidsförkortning i alla de sammanhang där förutsättningar och villkoren för arbetslivet diskuteras.

Styrelsen föreslår att bifalla motion 15, samtliga att-satser.

Kongressen bifaller styrelsen

-

Punkt 17.10 Motion 10. Skarpare skrivning i § 9 RALS

att Förbundet i den kommande avtalsperioden gällande RALS aktivt arbetar för
att driva en tydligare skrivning i § 9 RALS för att trycka på och förtydliga det ansvar som faktiskt åligger de lönesättande cheferna, i syfte att få till stånd förbättrade processer gällande exempelvis hanteringen av osakliga löneskillnader och vid löneglidningar.

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad

Jenny Kingstedt ST inom SiS yrkar på bifall.

Kongressen beslutar att anse motionen besvarad.

-

Punkt 17.9 Motion 9. Ej påverkbar ingångslön

att en lönepott avsätts för att kompensera dem som har låg ingångslön.

att en utredning tillsätts för att centralt bevaka och systematiskt arbeta proaktivt
för att kompensera dem med låg ingångslön. Detta i jämförelse med
ingångslöner samma anställningsår till nu med likartade arbetsuppgifter.

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad vilket blir kongressen beslut.

-

Punkt 17.8 Motion 8. Förändra den individuella lönesättningen

att en låglönepott införs

att en översyn av lönesättningens parametrar utförs för rättvisare alternativ till
dagens system

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad

Kongressen bifaller styrelsens förslag vad gäller att-sats ett

Kongressen bifaller styrelsens förslag vad gäller att-sats två

-

17.24 Motion 24. Digitalt röstningsförfarande

att utreda möjligheten att skapa riktlinjer för användning av digital röstning vid val av arbetsplatsombud

Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

Vilket kongressen bifaller

-

Punkt 17.23 Motion 23. Medlemskap för stipendiater

Styrelsen föreslår

att bifalla motionens första att-sats,
att anse motionens övriga attsatser samt avdelningsstyrelsens yrkande för besvarad.

Vilket också blir kongressen beslut

-

Punkt 17.21 Motion 21. Återgång till Fackförbundet ST för tidigare utträdande medlem

Styrelsen föreslår att avslå motionen.

Jenny Kingstedt, ST inom SiS. Tilläggsyrkande:

att medlemmar som återinträder till ST inom en 18-månadersperiod, erhåller avgiftsfrihet under de första 3 månaderna för att inte drabbas av av dubbla medlemsavgifter under uppsägningstiden från utträdande förbund.

Jenny lägger också ytterligare ett tilläggsyrkande:

att förbundet utreder de ekonomiska möjligheterna att bevilja återinträdande medlemmar avgiftsfrihet under 3 månader om de återvänder till ST inom en 18-månadersperiod, för att inte drabbas av av dubbla medlemsavgifter under uppsägningstiden från utträdande förbund. Och att utredningen presenteras och beslutas på kommande förbundsstämma.

Kongressen avslår tillägg ett

Kongressen avslår tillägg två

Kongressen bifaller styrelsens avslag på motionen

-

Punkt 20. Beslut om stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar som bland annat handlar om rutiner för inträde i förbundet, upphandling av autoriserad revisor, fyllnadval av ersättare mm. I punkten ingår motionerna 29 till 32.

Punkten inleds med en filmad dragning av Linda Söderman, förbundsstyrelsen

Kongressen bifaller styrelsens förslag

-

Punkt 24.2 Val av två revisorsersättare

Valberedningen föreslår

Jeanette Väfors, ST inom Lantmäteriet
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen

Föreslagna är också:

Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket
Cajsa Pierrou, ST inom Sveriges domstolar

Kongressen väljer:

Jeanette Väfors, ST inom Lantmäteriet
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen

-

Punkt 24.1 Val av två revisorer

Valberedning föreslår:

Alena Barzngi, ST inom Migrationsverket
Patrik Sjöstedt, ST inom Försäkringskassan

Föreslagna är också:

Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket
Cajsa Pierrou, ST inom Sveriges domstolar

Kongressen väljer:

Alena Barzngi, ST inom Migrationsverket
Patrik Sjöstedt, ST inom Försäkringskassan

-

Punkt 23.1 Val av sex ersättare i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår: 

Siv Norlin, ST inom Försäkringskassan
Per-Åke Alenius, ST inom Postnord
Pär Renberg, ST inom Polisen

Övriga förelagna är:

Seva Budak, ST inom Rättsmedicinalverket
Björn Andersson, ST inom Kriminalvården
Esmaeil Salehi, ST inom Länsstyrelserna
Melanie Hedlund Bjersten, ST inom Regeringskansliet
Anna-Maria Andersson ST inom Statens servicecenter
Åsa Hole, ST inom Myndigheten för stöd till trossamfund
Anna Forslund, ST inom Kultursektorn
Fredrik Bergman, ST inom Migrationsverket
Thord Jansson, ST inom Statens institutionsstyrelse

Kongressen väljer:

1. Siv Norlin, ST inom Försäkringskassan
2. Thord Jansson, ST inom SiS
3. Per-Åke Alenius, ST inom PostNord
4. Åsa Hole, ST inom Nämnden för statligt stöd till trossamfund
5. Pär Renberg, ST inom Polisen
6. Esmaeil Salehi, ST inom Länsstyrelsen

Kongressen passar också på att fastställa ordningen mellan revisorersättarna och ordningen mellan ersättarna till förbundsstyrelsen

-

Punkt 22. Val av nio ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår:

Anneli Gårdbäck, ST inom Centrala studiestödsnämnden
Björn Andersson, ST inom Kriminalvården
Doris Philip, ST inom Spårtrafiken
Esmaeil Salehi, ST inom Länsstyrelserna
EvaLena Moser, ST inom Universitet och högskolor
Linda Söderman, ST inom Skatteverket
Linus Olsson, ST inom Migrationsverket
Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan
Tom Johnson, ST inom Polisen

Förestagna är också:

Melanie Hedlund Bjersten, ST inom Regeringskansliet
Anna-Maria Andersson, ST inom ST inom Statens servicecenter
Åsa Hole, ST inom Myndigheten för stöd till trossamfund
Anna Forslund, ST inom Kultursektorn
Fredrik Bergman, ST inom Migrationsverket
Ida Sjögren, ST inom Swedavia
Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten
Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk
Pär Renberg, ST inom Polisen
Siv Norlin, ST inom Försäkringskassan
Thord Jansson, ST inom Statens institutionsstyrelse
Per-Åke Alenius, ST inom PostNord

Kongressen väljer:

Anneli Gårdbäck, ST inom Centrala studiestödsnämnden
EvaLena Moser, ST inom Universitet och högskolor
Linda Söderman, ST inom Skatteverket
Linus Olsson, ST inom Migrationsverket
Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan
Tom Johnson, ST inom Polisen
Ida Sjögren, ST inomSwedavia
Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten
Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk

-

Punkt 21.3 Val av andre vice förbundsordförande

Valberedningen föreslår att välja Mikael Sandberg, ST inom Arbetsförmedlingen.

Nominerade är också:
Tom Jonsson, ST inom Polisen
Linda Söderman, ST inom Skatteverket
Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan

Kongressen väljer, efter omröstning, Mikael Sandberg till andre vice förbundsordförande

 -

Punkt 21.2 Val av förste vice förbundsordförande

Valberedning föreslår att välja Peter Lennartsson, ST inom Flygledningen

Kongressen väljer Peter Lennartsson till förste vice ordförande

-

Punkt 21.1 Val av förbundsordförande

Valberedningen föreslår kongressen att välja Britta Lejon.

Kongressen väljer Britta Lejon till ordförande i Fackförbundet ST.

- Jag känner mig naturligtvis mycket stolt och hedrad av att förbundet ger mig detta förtroende. Vi verkar i en omvälvande tid med många stora fackliga frågor, inte minst Las-frågan, som nu står inför ett avgörande. Det kommer bli fyra mycket händelserika år, säger Britta Lejon.

-

Punkt 15. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska ersättningar och arvoden inom förbundet

Med vissa justeringar föreslår styrelsen att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag (Del 3).

Kongressen beslutar att bifalla styrelsens förslag

-

Kongressen återupptar diskussionerna om förbundsekonomin Punkt 16.4 Förbundsekonomin -

Under en paus i kongressens behandling visas hälsningar från några av STs internationella samarbetspartners.

Se hälsningen

Punkt 16.4 Förbundsekonomin

Punkten inleds med en filmad dragning från Mikael Sandberg, förbundsstyrelsen.

Styrelsen föreslår kongressen att bifalla föreslagen kongressbudget och dess förutsättningar,

I sammanfattning

 • Styrelsen föreslår en översyn av systemet för medlemsavgifter genomförs och presenteras för stämma/extrakongress 2022,
 • Återstående innehållna anslag kan fortsätta att användas gemensamt
 • Föreslår en halvtidsavstämning av ekonomin ska presenteras för stämman 2022.

Helena Falk, ST inom universitets och högskoleområdet föreslår:

Med hänsyn taget till det relativt stora kapital som finns i avdelningarna yrkar vi:

att uppräkning av anslagen stannar på nuvarande nivå fram till stämma/extrakongress 2022.

att en del av uppräkningen avsätts för förbundsstyrelsens disposition att användas för de avdelningar som har behov av ytterligare resurser.

Lisbeth Nylund, Valkorporationen föreslår som tillägg till Helena Falks yrkande

att förbunsstyrelsen tillsätter en grupp som undersöker vad värvningsanslag som avdelningar fått använts till, så de verkligen gått till värvning. Vad har resultaten blivit?

Kjell Nilsson föreslår:

att prioritera finansiering av förbundsgemensam verksamhet framför decentralisering av medel till avdelningarna, som idag har stora ackumulerade överskott.

 

I samband med denna punkt behandlar kongressen  punkt 17.37 Motion 37. Säkerställa förbundsgemensamma resurser till lokalt fackligt arbete

att förbundsstyrelsen får i uppdrag tillsammans med avdelningarna att säkerställa att de förbundsgemensamma resurserna riktas till lokal facklig verksamhet

att det extra värvningsanslaget upphör och att även dessa förbundsgemensamma resurser avsätts för stöd till lokalt fackligt arbete

att det förbundsgemensamma stödet ska innehålla specialistkompetens inom områdena arbetsmiljö, jämställdhet och utredningsarbete

Styrelsen föreslår att anse första att-satsen besvarad

Styrelsen föreslår att avslå den andra att-satsen

styrelsen föreslår att anse tredje att-satsen besvarad

Alejandra Pizarro Carrasco, ST inom universitets och högskoleområdet

föreslår bifall till första att-satsen

Kongressen beslutar att

anse första att-satsen i motion 37 besvarad

att avslå den andra att-satsen i motion 37 

att anse tredje att-satsen i motion 37 besvarad

Därmed är behandlingen av motion 37 avslutad. Nu återrstår huvudfrågan Förbundsekonomin.

Styrelsen ansluter till Helena Falks förslag.

Det betyder att kongressen bifaller styrelsens förslag.

-

Punkt 17.38 Motion 38. Ombudsmännens förutsättningar 

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad

Vilket kongressen bifaller.

-

Punkt 17.35 Motion 35. Rabattkod i ST-butiken

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad vilket även kongressen gör.

-

Punkt 17.26 Motion 26. Ett mer konkurrenskraftigt fackförbund

Styrelsen föreslår att anse att-sats 1 är besvarad

Styrelsen föreslår att anse att-sats 2 är besvarad

Strelsen föreslår att avslå att-sats 3

Styrelsen föreslår att anse att-sats 4 är besvarad

Styrelsenföreslår att anse att-sats 5 är besvarad

Angelica Hultgren, ST inom Polisen, föreslår bifall

att-sats 3

att-sats 4

Jenny Kingstedt, ST inom SiS, föreslår bifall för

att-sats 2 och 5

Kongressen beslutar att motionens

att-sats 1 är besvarad

att-sats 2 är bifallen

att-sats 3 är avslagen

att-sats 4 är besvarad

att-sats 5 är bifallen

-

Punkt 17.25 Motion 25. Förutsättningar för fackligt uppdrag

Styrelsen föreslår att bifalla motionen

Vilket också kongressen gör.

-

Punkt 16.3 Verksamhetsinriktning Stark facklig organisering och stort inflytande

Punkten kommer inledas med en filmad dragning av Peter Lennartson förbundsstyrelsen

I sammanfattning:

 • Vi ska öka organisationsgraden.
 • Vi ska fortsatt prioritera värvningen i tid och i resurser.
 • Vi ska öka kännedomen om oss.
 • Vi ska ha engagerade, kompetenta och modiga förtroendevalda på varjenarbetsplats, och en fungerande arbetsplatsorganisation hos varje arbetsgivare.
 • Vi ska ha förtroendevalda som kommunicerar det fackliga arbetet på arbetsplatserna.
 • Vi ska samarbeta med organisationer som ökar vår fackliga styrka.

Kongressen beslutar att bifalla styrelsens förslag

-

Punkt 19. Program digitaliseringen

Punkten inleds med en filmad dragning av Tom Johnson, andre vice ordförande.

Styrelsen (styrelsen) föreslår att bifalla förslaget om program.

Per Bergman, Universitet och högskoleområdet, föreslår

att stycket ” demografin gör att det finns gott om yngre arbetskraft som hellre väljer en flexibel anlitansform än en fast anställning” tas bort ur rapporten. (Sid 13, stycket "Fackliga röster")

Styrelsen ansluter till förslaget

Under denna punkt behandlas också motion 36. Tjänste-ID som styrelsen föreslår ska bifallas.

Kongressen beslutar

att bifalla styrelsens förslag

-

17.18 Motion 18. Långvarigt arbetsliv och utveckling/kompetensutbyte

Styrelsen  föreslår att bifalla första

att-satsen i motionen.
att anse att-satserna två och tre i motionen besvarade.
att avslå den fjärde att-satsen i motionen.

Vilket kongressen bifaller

-

Punkt 17.17 Motion 17. Hållbart arbetsliv - möjlighet att arbeta deltid

Styrelsen (styrelsen) föreslår att anse motionen besvarad

Kongressen beslutar bifalla styrelsens förslag 

-

Punkt 17.14 Motion 14. Hot och våld

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad.

Pär Renberg, ST inom Polisen, föreslår bifall till motionen

Jenny Kingstedt, ST inom SiS anser precis som motionären att frågan är viktig. Vi ställer oss frågande till förbundsstyrelsen yttrande gällande att tydliggöra uppdraget för de regionala råden.

Kongressen beslutar att

Bifalla styrelsen

-

Punkt 17.13 Motion 13. Våld och hot i arbetslivet​

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad.

Pär Renberg, ST inom Polisen, föreslår bifall till motionen

Thord Jansson, ST inom SiS, anser inte att Förbundsstyrelsen besvarat sista delen av att-satsen i vårt yrkande.

Kongressen beslutar att

Bifalla motionen
-

Punkt 17.12 Motion 12. Arbetsmiljö

Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Emma Erak, ST inom Försäkringskassan föreslår:

att Fackförbundet ST kartlägger behovet av stöd hos avdelningarna, förtroendevalda och medlemmar i arbetsmiljöfrågor samt presenterar tydliga förhållningssätt, ställningstagande och förslag på relevanta gemensamma plattformar i arbetsmiljöfrågor.

Anders Wikström, ST inom Arbetsförmedlingen, yrkar bifall till motionen.

Kongressen beslutar att:

Bifalla Emmas tilläggsyrkande

-

Punkt 17.11 Motion 11. Arbetsmiljö

Styrelsen föreslår att anse första och andra att-satsen besvarad, att bifalla tredje och fjärde att-satsen

Tomas Kihlbert, ST inom Polisen, föreslår ett tilläggsyrkande till 1:a att-satsen

att man även tillser att personalen hos ST Direkt får adekvat utbildning för att hantera arbetsmiljöfrågor redan vid medlemmarnas första möte med ST via telefon.

Helena Falk, ST inom universitet och högskoleområdet föreslår

att förbundet garanterar förbundsgemensamma resurser med djupa kunskaper inom området arbetsmiljö.

Styrelsen ansluter till Helena Falks förslag.

Kongressen beslutar att 

att anse första att satsen besvarad och andra att-satsen besvarad, att bifalla tredje och fjärde att-satsen

att bifalla Tomas Kihlbert tillägg

-

Punt 16.2 Verksamhetsinriktning "Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling. Inklusive motionerna 11 -14 och 17 - 18

Siv Norlin, förbundsstyrelsen berättar.

I sammanfattning

 • Vi ska säkerställa att medlemmar får inflytande över sin lönesättning och reallöneökning.
 • Vi ska stärka anställningstryggheten.
 • Vi ska utveckla de anställdas inflytande över sitt eget arbete och sin arbetstid.
 •  Vi ska utveckla samverkans-, arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet på arbetsplatserna.
 • Vi ska ha skyddsombud på alla arbetsplatser.

Håkan Bodin, Komplettering till tidigare talinlägg och förslag.

”Vi inom Valkorpen anser det att det saknas ett tydligt ställningstagande från Förbundsstyrelsen i Verksamhetsinriktnings-dokumentet, punkten 3.2.2. ETT HÅLLBART ARBETSLIV MED GODA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEUTVECKLING, vad gäller vårt fortsatta arbete inom Förbundet för arbetstidsförkortning framgent. Vi inom Valkorpen vill att Förbundet framgent fortsätter driva kraftfullare opinion vad gäller framtida arbetstidsförkortning inom Staten, kanske lite mera markant än hittills. Arbetstidsförkortning är något som kommit relativt högt upp på de listor Avdelningsrådet kommit fram till samt att det även finns med vid Kongressbeslut från 2016.”

Peter Karlberg, Valkorporationen föreslår

att Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att intensifera arbetet med arbetstidsförkortning

att Rätten att organisera sig och driva fackligt arbete respekteras idag inte överallt, vilket gör att vi måste fortsätta driva krav på grundläggande fackliga rättigheter.

Styrelsen ansluter till Peter Karlsbergs förslag.

Kongressen beslutar att

Bifalla Håkan Bodins tillägg

att i övrigt bifalla styrelsens förslag

-

Punkt 18 Progam för Socialförsäkringssystemet 

Thomas Åding, förbundsstyrelsen berättar och föreslår kongressen att bifalla förslaget om program.

Thomas Janson, ST inom Regeringskansliet yrkar

att: Inför en föräldraförsäkring där huvudregeln är ett jämnt uttag av föräldrapenningen.
Motivering: Krav bör ställas så konkret som möjligt. Det är svårt att veta vad som är en jämställd föräldraförsäkring.

och

att: följande text bör föras in på sidan 3 före ”Normen”. Nivån och generositeten i välfärdssystemen är också beroende av att staten lyckas trycka tillbaka brott riktade mot välfärdssystemet. Omfattande privatiseringar har också ökat möjligheterna till brott mot välfärdssystemen. Brottsligheten innebär också risker för hot och våld mot personal.

Kongressen beslutar att avslå Thomas Janssons tillägg.

Kongressen beslutar att bifalla styrelsens förslag

-

Punkt 17.7 Privata sjukvårdsförsäkringar från ST inom Arbetsförmedlingen

att Fackförbundet ST inte tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina
medlemmar.

Se nedan

-

Punkt 17.6 Motion 6. Värna den generella välfärdsmodellen från ST inom Regeringskansliet

I korthet föreslår motionen

att Fackförbundet ST i sin politik värnar standardtrygghetsmodellen och offentliga socialförsäkringar framför privata försäkringar.

att Fackförbundet ST inte tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina
medlemmar.

att Fackförbundet ST inte tecknar kollektivavtal som inkluderar privata
sjukvårdsförsäkringar.

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad

Motionen är också likalydande med nästkommande motion. 

Kjell Nilsson, ST inom universitets- och högskoleområdet, föreslår bifall till att-sats 2 och 3.

Thomas Janson, ST inom Regeringskansliet, föreslår bifall till att satser 2 och 3.

Pär Renberg, ST inom polisen, föreslår avslag av motionen i sin helhet, men vi önskar ett förtydligande m a a att FS anser motionen besvarad.

Kristina V Nordin, ST inom Försäkringskassan, yrkar att kongressen bifaller Regeringskansliets motion om att värna den generella välfärdsmodellen.

Birgitta Svärd föreslår avslag på att sats nr 3.

Anna Bergkvist, föreslår att svaret på att-sats två på motion 6 också ger svar på motion 7.

Skiljelinjen handlar om ST ska erbjuda privata sjukvårdsförsäkringar för medlemmar eller ej.

Kongressens beslutar att 

Bifalla att sats 1

Bifalla att sats 2

Bifalla att sats 3

Resultet ställs mot styrelsens förslag på att anse motionen besvarad

Kongressen bifaller motionen.

---

Insprängt i handlingen kommer en hälsning från EPSU

Titta på YouTube

---

Punkt 17.5 Motion 5. Utbildning i det svenska välfärdssystemet

Syrelsen föreslår att bifalla motionen

Peter Karlsson, ST inom Försäkringskassan har ett tilläggsyrkande:

ST inom Försäkringskassa föreslår att förbundet erbjuder sina förtroendevalda och medlemmar en utbildning i det svenska välfärdssystemets karaktär och de förändringar som systemet genomgått under de senaste decennierna.

Styrelsen ställer sig bakom tillägget vilket också kongressen gör. Motion med tillägg bifalles.

-

Punkt 17.4 Motion 4. Frågan om jämställdhet

Styrelsen föreslår att anse första att-satsen besvarad, att bifalla motionens andra och tredje att-sats. Vilket kongressen bifaller

-

Punkt 17.3 Motion 3. STs roll att bidra till ett demokratiskt samhälle med allas lika värde

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad vilket kongressen bifaller

-

Punkt 17.2 Motion 2. Stärk tjänstemannarollen

Styrelsen föreslår att anse motionen besvarad vilket kongressen bifaller

-.

Punkt 16:1 Ett demokratiskt samhälle

EvaLena Mosser, STs förbundsstyrelse, föredrar förslagen.

Sandra Hellstrand, ST inom universitets- och högskoleområdet föreslår att formuleringen på sidan 5 i förslaget till verksamhetsinriktning som nu lyder ”Samtidigt vinner odemokratiska krafter mark, krafter som vill göra skillnad mellan människa och människa. Motkraften till det, baserat på en demokratisk rättsstats principer, är samhällsbärande institutioner, fri åsiktsbildning, oberoende medier och fackliga organisationer.”  istället får lydelsen: ”Samtidigt vinner odemokratiska krafter mark, krafter som vill göra skillnad mellan människa och människa. Motkraften till det, baserat på en demokratisk rättsstats principer, är samhällsbärande institutioner, fri åsiktsbildning, oberoende medier och fackliga organisationer samt oberoende högre utbildning, forskning och rättsväsende.”

Thomas Janson, ST inom Regeringskansliet föreslår att Sid 6, 3.2.1, punkterna ”Vi vill”: För att medborgarna ska kunna ha möjlighet att påverka och ha insyn i den verksamhet som bedrivs inom staten är det viktigt att behålla verksamhet inom myndigheterna, att verksamheten inte bolagisera och privatisera. Detta är en viktig del av demokratin. När verksamhet genomförs inom bolag träder andra lagar i kraft och insynen minskar.

Vi föreslår att lägga till en till punkt ”Vi vill säkerställa det demokratiska inflytande och insynen genom att statlig verksamhet ska utföras inom myndighetsformen så långt det är möjligt."

Charlotta Lamin, ST inom Försäkringskassan yrkar på en ännu tydligare skrivning i verksamhetsinriktningen till förmån för våra gemensamma mål.

” Att vi ska sprida de fackliga värderingarna och fackets betydelse till samtliga i samhället till förmån för det öppna demokratiska samhället, den fackliga betydelsen och en stark fackligt organisation på arbetsplatserna så att vi kan se att intresset för ökar under perioden”

Britta Lejon, STs förbundsordförande, håller med Sandra Hellstrand men behöver konferera med styrelsen vad gäller Thomas Jansson,

Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till tiläggen. Det gör också kongressen som bifaller styrelsens förslag med tilägg.

.

Punkt 16. Förbundsstyrelsens förslag beträffande verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–2024 (Del 4).

Britta Lejon och Mikael Sandberg, STs förbundsstyrelsen föredrar styrelsen förslag.

Sandra Hellstrand, ST inom universitet föreslår att föreslår att begreppet Ras byts ut mot begreppet rasföreställningar.

Thomas Janson, ST inom Regeringskansliet föreslår att Sid 7, 3.2.2, andra stycket och ”Vi vill”-punkterna: Alla svenska myndigheter erkänner idag inte de fackliga grundläggande rättigheterna som många av oss ser som naturliga idag, som att få driva fackligt arbete, rätten att organisera sig och rätten att förhandla.

Vi föreslår att lägga till i slutet av stycket: ”Rätten att organisera sig och driva fackligt arbete respekteras idag inte på alla svenska myndigheter, vilket gör att vi måste fortsätta driva rätten till grundläggande fackliga rättigheter.

Jenny Kingstedt, ST inom SiS efterfrågar starkare skrivning om förbundets inriktning för att stärka ST eget fackliga arbete.

Britta Lejon svarar att verksamhetsinriktningen handlar om vad förbundet i sin helhet anger ska göra kontra politiker, motparter mm.

Förbundsstyrelsen ansluter sig till förslagen från Thomas Jansson och Sandra Hellstrand.

Efter debatt och förslagsställande godkänner kongressen förslagen,

-

Punkterna 12 och 13. Revisorernas berättelse för 2019 och Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och koncernen. Revisorerna tillstyrker också att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det tycker också kongressen som beviljar styrelsen ansvarfrihet och fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och koncernen.

-

Punkt 11. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2019

Per-Åke Alenius, STs förbundsstyrelse berättar.

Kongressen beslutar
att verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för 2019 med godkännande läggs till handlingarna.

att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och koncernen i enlighet med förslag.

-

Punkterna 8 och 9. Beslut om dagordning och arbetsordning och  Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud

Kongressen faställer dagordning och beslutar om ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud.

-

Punkterna 4 o 5 Val av tre kongressordförande och val av tre sekreterare för kongressen

Kongressen väljer till kongressordförande (tillika moderatorer)

• Anna Bergkvist, Styrelsepost

• Johan Groth,Styrelsepost

• Maria Persson, Universitet och Högskolor

och till sekreterare

• Marcia Munoz, förbundskansliet

• Bojana Mandic, förbundskansliet

• Tomas Ahlström, förbundskansliet

Anförande av Therese Svanström - ordförande TCO.

Även Therese Svanström påminner om att STs medlemmar är samhällsbärare. Inte minst pandemin har visat på det viktiga arbete som medlemmar utför varje dag.

Pandemin har också visat på betydelsen av fackligt arbete under denna svåra tid. Den fackliga styrkan skapar,bland annat, trygghet för oss alla.

Stort tack för att ni finns.

Anförande av statsminister Stefan Löfven (S).

Hej kära vänner, tack för möjlighet att säga några ord på er kongress.

Vi är mitt uppe i en ovanlig och mycket turbulent tid. Mycket av det som vi har tagit för givet har ställts på ända och krisen har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. På kort tid förmådde vårt samhälle ändå att göra stora förändringar. Vardagslivet och arbetsdagen har förändrats för väldigt många. Men, Sverige fungerar trots allt. Och det där vet förstås ni. För att ni och de medlemmar som ni representerar får ju Sverige att fungera varje dag. Vi är inte alls igenom den här krisen än, vi kan inte sätta punkt, men den beslutsamhet som Sverige har visat under de gångna månaderna gör mig imponerad.

Tack vare hårt arbete på våra myndigheter, kraftfulla insatser och ett antal extra statsbudgetar har vården kunnat fokusera på att rädda liv. Hundratusentals jobb har kunnat räddas genom exempelvis korttidsarbete. Det har varit en stor, samlad arbetsinsats på alla nivåer, inte minst av STs medlemmar och det kan ni alla vara väldigt stolta över.

Pandemin kommer att påverka Sverige under lång tid, men nu ställer vi om. Från tillfällig krispolitik till investeringar för att få hjulen att snurra i ekonomin och skapa nya jobb. Vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som ger jobb här och nu, men också skyndar på den klimatomställning som krävs och dessutom förbättrar välfärden.

Era medlemmars arbete i statens myndigheter, verk och stiftelser kommer att vara avgörande för våra möjligheter att lyckas med återstarten och att bygga vårt samhälle starkare än vad det var innan krisen. Så tack! Tack för era insatser så här långt, och lycka till med kongressarbetet.

Tack för ordet.

Till talet på YouTube

Start

Fackförbundet STs ordförande hälsar välkommen till STs första digitala kongress. Visserligen hade förbundsstyrelsen helst haft en kongress på vanligt sätt - men nu är läget som det är.

Hon fortsätter med att konstatera att coronopandemin förändrat allas vårt liv. Mycket kommer att förändras.

Pandemin har visat på hur viktig statlig verksamhet är för Sverige. I kris måste månniskor kunna luta sig mot samhället strukturer.

Lika viktig är den fackliga verksamheten. ST har bland annat slutit avtal för att minimera de negativa effkterna för förbundets medlemmar.

Hoten och utmanningar är fler än vanligt. Britta nämner särskilt

- LAS-utredningen. Regeringen borde slänga LAS-utredningen i papperskorgen.

- EUs planer på lagstiftade minmilöner är ett direkt hot mot den svenska modellen med fria förhandlingar.

Britta förklarar kongressen återöppnad.