Kollegor som pratar

Så bidrar du till ett bra arbetsmiljöarbete i coronatider

Coronaviruset har de senaste veckorna lett till tvära kast och nya rutiner som påverkar arbetsmiljön på de flesta arbetsplatser. Så här kan du som förtroendevald bidra till arbetsmiljöarbetet just nu – oavsett om du är nybörjare eller redan deltar i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Bra arbetsmiljö är så klart alltid viktigt – och den speciella situation vi befinner oss i just nu ställer högre krav också på arbetsmiljöarbetet.

– Förutom att virusutbrottet fått direkta konsekvenser för mångas arbetsmiljö fattas just nu också många beslut om förändringar som i sig själva också behöver riskbedömas. Det är viktigt att säkerställa schysst arbetsmiljö både på kort och lång sikt, samtidigt som vi från fackligt håll behöver vara alerta och konstruktiva när vi nu ska försöka hitta snabba lösningar tillsammans med arbetsgivaren, säger Magnus Carlsson, ombudsman på Fackförbundet ST.

Så kan du som förtroendevald bidra till arbetsmiljöarbetet just nu

  • Lyssna in dina medlemmar. Just nu påverkas mångas arbetssituation både fysiskt och psykiskt. Var lyhörd och ta reda på vad som är viktigt för medlemmarna just nu.
  • Håll kontakt med skyddsombudet. Framför allt är det skyddsombudet på din arbetsplats som har verktygen och mandaten i samverkan kring arbetsmiljö med arbetsgivaren. Därför är det bra om du som förtroendevald diskuterar signalerna du får från dina medlemmar med skyddsombudet. Femminutersavstämningar vid kaffeautomaten eller via Skype räcker ofta långt!
  • Kolla upp hur det arbetsmiljöarbetet fungerar just nu. Finns det fungerande samarbeten där förändringar på arbetsplatsen diskuteras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv?  Utgå från redan existerande samverkansgrupper eller skyddskommittéer, men tänkt på att det också kan finnas behov av att inrätta tillfälliga expert- och krisgrupper för att hantera akuta frågor. Är du osäker på hur arbetsmiljöarbetet organiseras där du jobbar? Hör av dig till din sektion eller avdelning!
  • Ta hjälp och stöd i de verktyg som redan finns! På bland annat Arbetsmiljöverkets webbplats finns användbar information om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur det påverkas av coronaviruset.
  • Dela också med dig av vad du vet. Oavsett om du själv deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet just nu eller inte – dela med dig till medlemmarna av vad du vet kring beslut som fattas. Det bidrar till att skapa trygghet.

Då behövs riskbedömningar

Olika arbetsplatser påverkas just nu på olika sätt av coronaviruset. På en del håll är frågor som handlar om smittspridning mest aktuella, medan det på andra framför allt handlar om ökad arbetsbelastning eftersom många är borta från jobbet eller att arbetsmängden och trycket på arbetsgivaren har ökat som en följd av coronaviruset.

Här är några exempel på omständigheter och förändringar där den lokala skyddsorganisationen på arbetsplatsen behöver diskutera vilka risker de kan innebära för arbetsmiljön:

  • Smittrisker
  • Ökad arbetsbelastning
  • Hemarbete
  • Förändrade arbetstider och arbetsuppgifter

– Kom ihåg att också oro är en faktor som behöver vägas in när förändringar på arbetsplatsen ska riskbedömas. Vi får heller inte glömma att det finns arbetsplatser där arbetstempot snarare har minskat, vilket också kan leda till ökad oro bland medarbetarna. Här kan det vara bra att vi som fackliga företrädare har en tidig dialog med arbetsgivaren om tänkbara lösningar och vad en minskad arbetsmängd innebär för medarbetarna, säger Magnus Carlsson.

Ny situation – samma verktyg som innan

För dig som sedan tidigare deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats handlar arbetet nu framför allt om att använda de verktyg som redan finns. I grunden handlar det om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera ”precis som vanligt”.

– Att göra riskbedömningar går till på samma sätt nu som tidigare, även om situationen gör att de kan behövas göras oftare allt eftersom läget förändras och nya beslut fattas på arbetsplatsen, säger Magnus Carlsson.

Han påminner också om befintliga föreskrifter som kan bli aktuella i samband med riskbedömningar i spåren av coronaviruset.

– Det handlar till exempel om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, om smittrisker och om systematiskt arbetsmiljöarbete. De förstnämnda är exempelvis väldigt tydliga när det gäller arbetsgivarens skyldighet att prioritera vilka arbetsuppgifter som måste utföras vid en arbetstopp och vilka som faktiskt kan få vänta till dess att det är lugnare. Arbetsgivaren ska också se till att utreda och bedöma riskerna för smitta. I föreskrifterna om smittrisker och systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur utredning och riskbedömning ska ske och hur arbetsgivaren ska dokumentera resultatet.

Samtidigt är det här en ny situation som gör att både skyddsombud och förtroendevalda ställs inför svåra avvägningar där svaren inte alltid är självklara.

– Det viktiga är att vi låter det vanliga arbetet med riskbedömningar och åtgärder fortsätta som vanligt, även om det bitvis kommer att vara ett högre tempo. Syftet med riskbedömningar är ju att det inte ska uppstå några farliga situationer. Blir det ändå så, är mycket vunnet om det finns en kapabel skyddsorganisation på plats.

Läs mer: På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om att förebygga smittrisker i samband med coronaviruset och om vilka delar som ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren måste ha koll också på den enskildes arbetssituation

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa bra arbetsmiljö också på individuell nivå. Var extra uppmärksam om arbetskamrater som tillhör riskgrupper, eller har anhöriga som tillhör en riskgrupp, signalerar att de är oroliga eller har funderingar om sin arbetssituation – det här är något som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till. Erbjud gärna att finnas till hands som stöd i kontakt med arbetsgivaren.

Arbetsgivarens ansvar gäller också vid hemmajobb

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön också när medarbetare jobbar hemifrån. Vilka särskilda risker innebär distansarbete för it-miljön och för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön? Hur ska arbetsgivarens dialog med hemarbetstagarna om den fysiska arbetsmiljön se ut? Behöver medarbetarna mer pauser för att kompensera sämre ergonomiska förutsättningar? Håll diskussionen levande – ju mer långvarigt distansarbetet blir desto större blir sannolikt behovet.

– Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön, men som fackliga företrädare har vi en viktig roll att påminna arbetsgivaren om arbetsmiljöperspektivet. Trots exceptionella omständigheter måste arbetsmiljön vara långsiktigt hållbar. Om du själv ställs inför kniviga frågeställningar och känner dig osäker är du självklart alltid välkommen höra av dig till din sektion eller avdelning eller till ST Direkt, avslutar Magnus Carlsson.