Spårtrafik - här är ditt nya kollektivavtal

Löneökningar på 4,7 procent över 29 månader, högre pensionsinbetalningar och flera stoppade försämringar – här kan du som jobbar inom spårtrafikområdet läsa mer om ditt nya kollektivavtal.

För dig inom spårtrafik

På avtalsområdet Spårtrafik förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel SJ, Green Cargo eller MTR. Arbetar du någon annanstans? Då hittar du mer information om ditt avtalsområde här.

Efter en intensiv förhandlingshöst kom vi och arbetsgivarna i början av december överens om ett nytt kollektivavtal för spårtrafikområdet. Det nya kollektivavtalet gäller från den 1 december.

Höstens diskussioner har varit ovanligt tuffa, konstaterar Anette Brogren, Fackförbundet STs förhandlingsledare.

– Väldigt mycket tid har gått till diskussioner om hur lokala kollektivavtal ska hanteras när ett nytt företag tar över en verksamhet. Vi har de senaste åren sett flera exempel på försök till avtalsdumpning och här landade vi i en kompromiss som innebär att lokala fack och arbetsgivare som inte kommer överens har möjlighet att kalla in centrala parter.

Bland förhandlingsvinsterna finns löneökningar på 4,7 procent över de kommande 29 månaderna, större avsättningar för flexpension och flera stoppade arbetsgivarförslag. Några av förslagen vi stoppade var frysta ingångslöner, slopade skyddsregler vid nattarbete och begränsad semester under sommarmånaderna.

– Vi har också kommit överens om att arbeta tillsammans med arbetsgivarna kring risker kopplade till hot och våld, ensambemanning och sexuella trakasserier. Det kommer till exempel kunna handla om att ta fram utbildningar och checklistor kring risksituationer.

Att avtalet är uppsägningsbart är också en vinst i sig, påpekar Anette Brogren.

– Ett uppsägningsbart avtal gör att vi kan tvinga tillbaka arbetsgivarna till förhandlingsbordet om saker inte fungerar i praktiken. Det gäller till exempel lösningen kring verksamhetsövergångar vid upphandlingar.

När får jag min nya lön?

Det kollektivavtal vi nu tecknat är ett branschavtal som sätter ramarna för lokala förhandlingar om löner och villkor på din arbetsplats. Har du frågor om hur det lokala förhandlingsarbetet går där du jobbar? Hör i första hand med en förtroendevald på din arbetsplats eller med din arbetsgivare! Som medlem är du är också alltid välkommen att ringa ST Direkt på 0771-555 444.

Mer om nyheterna i ditt nya kollektivavtal

Löneökningar som står sig på arbetsmarknaden

Vårt nya kollektivavtal innehåller löneökningar på 4,7 procent under de kommande 29 månaderna. Precis som tidigare finns en individgaranti som innebär garanterad löneförhöjning för alla. Det totala avtalsvärdet – det vill säga hur mycket mer arbetsgivarna behöver avsätta för löner och pensioner än tidigare – är 5,4 procent under avtalsperioden, vilket är i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Högre pensionsinbetalningar

Flexpension innebär högre tjänstepensionsinbetalningar än vad arbetsgivaren annars skulle ha betalat in och att du får större möjlighet att själv välja att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. I vårt nya kollektivavtal är flexpensionsavsättningarna större än i det tidigare. Vårt avtal är också fortsatt ett av få där det sätts av pengar även för dig som är 18–24 år.

Åtgärder för att hindra försök till avtalsdumpning

Vi har i avtalsrörelsen kämpat hårt för lösningar som skyddar befintliga lokala kollektivavtal när verksamheter tas över av nya företag. I det nya kollektivavtalet enades vi och arbetsgivarna om en kompromiss som innebär att lokala fack och arbetsgivare som inte kommer överens vid övergångar ska kunna ta hjälp av centrala parter. Vi har också enats om en princip som innebär att det nya företaget sammantaget inte ska kunna komma billigare undan än det tidigare.

Särskilda lösningar för flera lokala avtal

Dagens lokala kollektivavtal på Krösatåg Syd, Krösatåg Nord, Kustpilen och Mälartåg kommer att fortsätta gälla också efter kommande verksamhetsövergångar fram till att de lokala facken och arbetsgivarna kommer överens om nya.

Gemensamt arbete för bättre arbetsmiljö

Fackförbundet ST, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på avtalsområdet Spårtrafik kommer att arbeta tillsammans för att kartlägga problem och jobba fram utbildningar och stödmaterial kring hot och våld, ensambemanning och sexuella trakasserier.

Omställningspengar stannar hos Fackförbundet STs medlemmar

2017 började vi avsätta pengar för att i framtiden kunna vara med och bilda en stiftelse där medlemmar som förlorar jobbet av medicinska skäl kan ansöka om särskilt ekonomiskt stöd. Tidigare i år sa Fackförbundet ST nej till en stiftelselösning eftersom förslaget skulle tvinga oss att acceptera pausad löneutveckling för våra medlemmar på vissa arbetsplatser.

I vårt nya kollektivavtal finns skrivningar om hur tidigare och kommande inbetalningar avsedda för stiftelsen ska hanteras. Lösningen innebär att pengarna kommer Fackförbundet STs medlemmar till del och att det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om hur omställningspengarna ska användas.

Några av arbetsgivarnas krav som vi stoppade

  • Frysta ingångslöner
  • Ta bort garanterade löneökningar i det centrala kollektivavtalet
  • Längre omloppstider
  • Slopade skyddsregler vid nattarbete
  • Större inflytande över våra medlemmars arbetstider
  • Begränsat semesteruttag under sommaren

Siffror

  • Avtalsvärdet är 5,4 procent över 29 månader, vilket motsvarar industrins märke.
  • Löneökningarna under avtalsperioden är uppdelade på två revisionstillfällen, 2,9 procent 2020 och 1,8 procent 2022.
  • Under avtalsperioden görs flexpensionsavsättningar om 0,7 procent. Under 2020 avsätts 0,3 procent och under 2022 avsätts 0,4 procent.