Person jobbar hemma med dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvar när du jobbar hemifrån

Exakt vad som är en god arbetsmiljö kan se olika ut beroende på var du jobbar och vad du jobbar med. Men oavsett om du arbetar hemifrån, eller om du är på själva arbetsplatsen, så är det alltid arbetsgivaren som är ansvarig för att din arbetsmiljö är tillfredsställande.

 Vad innebär det att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret då? Arbetsmiljölagen 3 kap § 2 definierar detta ansvar ganska bra:  

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.”  

Den fysiska arbetsmiljön i hemmet

På de flesta arbetsplatser är det ganska tydligt vad som förväntas av arbetsgivaren. För att undvika fysiska belastningsskador finns ofta ergonomiska stolar, höj- och sänkbara skrivbord samt stå-mattor med mera. Anledningen är att långvarigt arbete utan sådana verktyg medför hälsorisker.  

Men när du arbetar hemifrån har du normalt inte tillgång till sådana verktyg. Kortvarigt arbete utan sådana verktyg innebär för de flesta ingen påtaglig risk för ohälsa. Om arbetet blir hemifrån på permanent basis, skulle tillgänglighet till ergonomiska verktyg åter bli en självklarhet. 

Den psykosociala arbetsmiljön 

Risk för ohälsa när du jobbar hemifrån innefattar inte bara fysiska risker, utan även psykiska. Många upplever psykiska hälsorisker när de jobbar hemifrån. De är dock inte lika väldokumenterade som de fysiska riskerna i dagsläget. 

Ett vanligt exempel är att många upplever det svårt att släppa taget om jobbet efter arbetsdagens slut. När kontoret är hemma suddas linjen mellan jobb och privatliv ut. Därför är det viktigt att både du som enskild och arbetsgivaren tar dessa risker på allvar och hittar en strategi för att hantera en sådan situation.  

En bra eller dålig arbetsmiljö beror på dina behov

I kapitel 2 § 1 i arbetsmiljölagen framkommer det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Vilka anpassningar som behövs för att arbetsgivaren ska fullgöra sitt arbetsmiljöansvar måste utgå från individen. Om du har ryggproblem kan du till exempel behöva tillgång till ergonomisk kontorsstol även vid kortvarigt arbete hemifrån.  

Din arbetsgivare ska regelbundet göra kontroller av arbetsmiljön, och beakta eventuella risker som kan medföra ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vid arbete i hemmet är det dock ofta betydligt svårare för arbetsgivaren att bevaka din arbetssituation. Det är därför viktigt att påpeka för arbetsgivaren om du har behov av anpassning av något slag, oavsett om det handlar om att din fysiska eller psykiska arbetsmiljö är bristfällig.  

Om din arbetsgivare av någon anledning inte lyssnar på dig, bör du kontakta skyddsombud. Skyddsombudet är en arbetstagarrepresentant som bland annat har möjlighet att begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.  

Har du frågor?

Som medlem i ST har du alltid någon att vända dig till med dina frågor om dina rättigheter i arbetslivet. Du når oss på telefon 0771-555 444 eller e-post stdirekt@st.org