Staty

Jämställda löner

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.

Vad är osakliga löneskillnader? 

När en arbetsplats har individuell lönesättning är det naturligt att det förekommer löneskillnader. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Ett exempel på detta är löneskillnader som beror på kön.

Lönekartläggning

För att komma till rätta med de osakliga löneskillnader som beror på kön, är alla arbetsgivare skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. 

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader.

Lönekartläggningen ska ge svar på:

  • Är löneprinciper, policies och praxis för anställningsvillkor utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor eller män?
  • Har kvinnor och män lika lön för lika arbete?
  • Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete? 

Lönekartläggningen ska alltså omfatta både en genomgång av lönesystemet och lönerna. När lönerna jämförs ska skillnader mellan könen undersökas både när det gäller lika arbete (samma befattning) och likvärdigt arbete. Kanske är det så att kvinnodominerade yrken är sämre avlönade än andra yrken med samma svårighetsgrad och arbetsförhållanden?

Har din arbetsplats minst 10 anställda ska ni göra en årlig lönekartläggning. Har ni minst 25 anställda är arbetsgivaren skyldig att dokumentera sitt arbete kring likabehandling. Dokumentationen ska vara skriftlig. Du kan läsa mer om förändringarna i lagen hos Diskrimineringsombudsmannen (do.se).

Ett annat gott tips är STs webbinarier två webbinarier under våren. På vår utbildningsdia finns mer information om webbinarierna. 

Till vår utbildningssida

Ännu ett bra tips är Partsrådets metodstöd för analys av löneskillnader mellan män och kvinnor. De kallar det för Välkommen till BESTA-vägen 

Metoden kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten och bygger på att analysen integreras det i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Till Partsrådet
 

Vad facket kan göra

  • Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt lag
  • Delta i arbetet med lönekartläggningarna 
  • Driva ärenden rättsligt då osakliga löneskillnader upptäcks men inte årgärdas

1 januari 2017 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Den innebär bland annat att arbetsgivare numera måste göra en lönekartläggning varje år (tidigare 3 år). ST var en av parterna som drev på för lagstiftningen skulle ändras för att motverka lönediskriminering på arbetsplatserna.

 

Om du misstänker att din lön inte är satt utifrån sakliga grunder, ta kontakt med din lokala fackliga företrädare eller med ST Direkt
 

Press

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Idag växlar vi i förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.