Hur vet jag om jag är diskriminerad?

För att en negativ särbehandling juridiskt ska räknas som diskriminering krävs att anledningen till särbehandlingen finns som grund i någon av diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagen är:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Om du känner dig negativt särbehandlad men av anledning som inte finns i diskrimineringslagstiftningen kan det istället handla om kränkande särbehandling.

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (1§, AFS 1993:17). 

Kontakta ditt lokala fack om du känner dig diskriminerad eller särbehandlad. Om inget lokalt fack finns går det också bra att kontakta ST Direkt