Tåg på perrong

För dig inom spårtrafik

Publicerad: 2023-02-28

Årets avtalsrörelse har börjat. Här hittar du som arbetar inom spårtrafik mer om vårens förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

Mitt avtal?

Här samlar vi allt om avtalsrörelsen för dig som arbetar inom spårtrafikområdet. Kollektivavtalet omfattar till exempel dig som arbetar inom Green Cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige och Euromaint.

Under avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Slutmålet är ett nytt kollektivavtal, en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla framöver. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Här är våra krav

Våra yrkanden inför vårens avtalsförhandlingar innehåller en rad förslag för att förbättra våra medlemmars vardag. Här är några.

Löneökningar i takt med omvärlden

Vi vill att våra medlemmars kommande löneökningar ska följa den övriga arbetsmarknaden och det så kallade märket. Vi vill också se en individgaranti som innebär att alla medlemmar garanteras en löneökning.

Sjuklön från dag ett

Dagens karensdag leder till stor ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den leder också ofta till att den som egentligen borde stannat hemma känner sig tvingad att jobba ändå, många har helt enkelt inte råd att vara hemma. Det här leder till ökad smittrisk på arbetsplatsen och större sjukfrånvaro på sikt. Därför vill vi se sjuklön från första dagen.

Förbättrade villkor kring arbetstid

Osäkerhet kring arbetstider är ett av våra medlemmars största problem. Det handlar om allt från långa obetalda vistelser borta från hemmet till många och återkommande schemaändringar med så kort varsel att det ofta är omöjligt att planera vardagen. Därför kräver vi:

  • att all tid som våra medlemmar står till förfogande för arbetsgivaren ska räknas som arbetstid
  • bättre framförhållning vid förändringar av ordinarie arbetstid

Förbud mot ensamarbete vid särskilt utsatta arbetsuppgifter

Trots tekniska säkerhetslösningar har ensamarbete i anslutning till växling på bangårdar kostat människoliv, även under de senaste åren. Det är oacceptabelt. Därför kräver vi ett totalförbud mot ensamarbete i samband med särskilt olycksdrabbade arbeten, till exempel växling och rangering. Vi vill också se bättre rutiner kring ensamarbete i stort.

Åtgärder för att förhindra hot, våld och trakasserier

Ingen ska utsättas för hot och våld, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför behöver alla arbetsgivare upprätta rutiner och följa upp incidenter med särskilt fokus på dessa områden. Vi yrkar också att den arbetsgrupp som 2020 påbörjade ett arbete med att ta fram stödmaterial kring hot och våld ska få ta fram likande kunskapshöjande insatser som rör sexuella trakasserier och ensamarbete.

Mer om våra krav

Bland våra yrkanden finns flera ytterligare krav, till exempel att alla arbetsgivare ska betala lön under hela uppsägningstiden när en medarbetare blir uppsagd på grund av sjukdom och inte längre kan fortsätta i sitt yrke. Vi yrkar också på fortsatt avsättning till flexpension. Våra krav inför årets förhandlingar utgår från en ettårig avtalsperiod.

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på videon här under.

Ladda ner hela yrkandet

Nyfiken på att ta del av våra yrkanden i sin helhet? Här kan du ladda ner dem.