Ändring i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Från och med den 1 januari 2020 införs nya regler i LAS angående äldre arbetstagares anställningsskydd och åldersgräns för att kvarstå i anställning, den s.k. LAS-åldern.

Det här är en första genomgång av de förändringar som har gjorts i lagen om anställningsskydd (LAS) och vilka förändringar som har gjorts i Villkorsavtalet, Affärsverksavtalet samt i Chefsavtalet. Det är inte en fullständig redovisning men tar upp det mest väsentliga.

Sammanfattning

Ändringen innebär i korthet att åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen enligt 32 a § LAS stegvis höjs till 69 år. De bestämmelser som idag gäller för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked minst en månad innan (den så kallade fönstret) den anställde fyller 67 år ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande utan krav på saklig grund. Förändringen innebär att regelverket gäller från den ålder som anges i LAS och gäller framåt. Man behöver alltså inte avgå vid en exakt ålder utan kan komma överens med arbetsgivaren fortlöpande om att arbeta kvar.

LAS ändras fr.o.m. 1 januari 2020

Åldersgränsen för den s.k. LAS-åldern höjs till 68 år.

Regeln slopas om att skriftligt besked måste ges minst en månad i förväg dess koppling till den anställdes skyldighet att sluta vid utgången vid den månad arbetstagaren fyller 67 år. Missade arbetsgivaren att lämna besked en månad i förväg så gällde återigen saklig grund.

Nu gäller att saklig grund-regeln i 7 § LAS slopas fr.o.m. uppnådd LAS-ålder vilket gör att arbetsgivaren kan säga upp den anställde när som helst efter att arbetstagaren fyllt 68 år.

 • Alla regler som gäller de som uppnått LAS-åldern samlas på ett ställe i LAS (33 - 33d§§)
 • Regler om underrättelse, varsel och rätt till överläggning införs.
 • Som tidigare gäller att uppsägningstiden efter uppnådd LAS-ålder är en månad
 • Som tidigare har man inte företrädesrätt
 • Som tidigare övergår inte allmän visstid / vikariat till tillsvidareanställning
 • Övergångsbestämmelse för de som fyller 67 år i januari 2020. Tidigare regler gäller för dessa.
 • Från och med 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.

 

Villkorsavtalet och Affärsverksavtalet ändras fr.o.m. 1 januari 2020

Som en konsekvens av förändringarna i LAS införs också nya regler i Villkorsavtalet, Affärsverksavtalet samt Chefsavtalet från samma tid.

 • Direkt koppling till LAS vid uppsägning av arbetstagare som uppnått åldern enligt LAS 32 a§.
 • Vid uppsägning av arbetstagare enligt 32 a § hänvisas till reglerna i LAS 33 – 33 a §§
 • Uppsägningstid ändras för de som uppnått den ålder som framgår av LAS 32 a §.
 • Uppsägningstiden är en månad om man inte kommit överens om annat.
 • Anmärkning om att chef och medarbetare i god tid behöver föra en dialog som är inriktad på de frågor som kan ha betydelse i samband med att arbetstagaren uppnår den ålder som framgår av LAS 32 a §
 • Dialogen behöver inte enbart inriktas på att man ska gå i pension utan ska gälla hur man ser på att vara kvar i anställningen eller om man, om man inte får vara kvar, tänker ta ut pension eller om man tänker att arbeta vidare hos en annan arbetsgivare.
 • Om och när avgång med pension kan vara aktuell framhåller centrala parter värdet av framförhållning med hänsyn till processen hos pensionsutbetalande myndighet.
 • För fullmaktsanställda gäller Avgångsskyldighet och tre månaders uppsägningstid från uppnådd ålder i LAS 32 a §.
 • I övrigt gäller reglerna om uppsägning i villkorsavtalen även dessa arbetstagare.

 

Chefsavtalet ändrat fr.o.m. 1 januari 2020

 • Koppling till LAS görs vid uppsägning av arbetstagare som uppnått åldern enligt LAS 32 §.
 • Vid uppsägning av arbetstagare enligt 32 a § hänvisas till reglerna i LAS 33 – 33 a §§
 • Uppsägningstid ändras för de som uppnått den ålder som framgår av LAS 32 a §.
 • Ömsesidig uppsägningstid om tre månader har införts
 • Samma anmärkning om dialog som i Villkorsavtalet och Affärsverksavtalet.
 • I övrigt gäller reglerna om uppsägning i Chefsavtalet.
 • Om och när avgång med pension kan vara aktuell framhåller centrala parter värdet av framförhållning med hänsyn till processen hos pensionsutbetalande myndighet.

   

Har du frågor kontakta ST Direkt eller avdelningsansvarig ombudsman.