Allmän visstidsanställning - så funkar den

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som kan tillämpas utan något särskilt skäl från arbetsgivarens sida. Ofta används anställningsformen vid arbetstoppar eller tillfälliga projekt, därför kallas den ibland för ”projektanställning” i folkmun.

Regler om allmän visstidsanställning finns i lagen om anställningsskydd, LAS.  

Omvandling till tillsvidareanställning 

Om du har haft en allmän visstidsanställning i mer än 731 dagar under en femårsperiod omvandlas den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.  

Uppsägning av allmän visstidsanställning 

En allmän visstidsanställning har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för en allmän visstidsanställning. 

Om anställningsavtalet exempelvis är formulerat som ”tillsvidare dock längst t o m …….(datum)” så är avtalet uppsägningsbart och uppsägningstid gäller enligt anställningsavtalet, kollektivavtal eller LAS, oftast en månad. Kom ihåg att om det handlar om uppsägning från arbetsgivarens sida så ska det finnas en saklig grund för uppsägningen precis som vid en tillsvidareanställning. 

Anställningen kan också avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta.  

En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar alltid bli avskedad, oavsett anställningsform. 

Dina rättigheter som visstidsanställd 

  • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter visstidsanställningens slut. 
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor. 
  • Om du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om inte får fortsätta senast en månad innan anställningstiden går ut. Om du inte får jobba kvar har du rätt till skälig ledighet för att söka jobb.