Utvärderingen av bussturnén

Motion om att släppa utvärderingen av bussturnén till avdelningarna

Under hösten 2019 genomfördes Fackförbundet STs bussturné runt om i landet. Man började i Kiruna och avsluta turnén i Stockholm. Under turnén så var bussen bemannad med två olika team, totalt sex personer, som anställdes som turnémedarbetare. Utöver det så kom annan kanslipersonal ut till orter där bussen stod för att hjälpa till och bemanna upp vid bussen och vara ute på arbetsplatsbesök.

Den utvärdering som vi turnémedarbetare lämnade i december knöt ihop hela turnén. Vi har löpande under turnéns kommit in med förbättringsförslag och synpunkter utifrån själva bussen och aktiviteterna kring den men även också kring arbetsplatsbesöken. Detta är värdefull information kring hur vi som förbund kan bli bättre kring synlighetsaktiviteter och hur vi jobbar med våra förtroendevalda i vardagen.

Jag har full förståelse att det kan förekomma namn på personer i utvärderingen men varför? Om det är så att namn förekommer borde det vara enkelt att avpersonifiera utvärderingen för att göra det möjligt för våra avdelningar att ta del av utvärderingen.

Jag yrkar på att förbundsstyrelsen beslutar

Att utvärderingen av bussturnén ska släppas till avdelningarna för att vi ska kunna dra lärdom och utveckla våra synlighetsaktiviteter runt om i förbundet.

Att förbundet ska redogöra mer kring sitt påverkansarbete.

Att om förbundsstyrelsen skulle avslå någon av att-satserna så skickas motionen vidare till kongressen 2020 för behandling.

Förbundsstyrelsens yttrande

Den stora satsning som genomfördes hösten 2019 gav förbundet en massa lärdomar, precis som motionären skriver. Lärdomar drogs på flera sätt och från flera håll; genom uppföljningar av aktiviteter, statistik liksom utvärderingar från turnémedarbetare, kanslianställda och förtroendevalda.  En del av lärdomarna medförde justeringar under arbetets gång, utifrån direkta insatser av de involverade, och har aldrig funnits dokumenterade. Andra lärdomarna drogs i efterhand och ligger till grund för analys och utveckling av både befintligt och kommande arbete.

En sammanfattning av utvärderingen i sin helhet ska kunna komma samtliga avdelningar till del så snart den är klar, som en viktig del i förbundets strävan att förbättra och utveckla vårt arbete. Värdet av att presentera enskilda delars utvärdering av satsningen är däremot lågt jämförelsevis med helheten.

Satsningen som helhet har återrapporterats till förbundsstyrelsen och kansliet använder olika delar av insikterna från genomförandet som arbetsunderlag för att vidare utveckla arbetet med att stötta avdelningarna kring synlighet, värvning och närvaro på arbetsplatserna.

Verksamhetsinriktningen och kongressbeslut följs löpande och årsvis upp och redovisas på förbundsstämman. Påverkansarbetet är en självklar del i den uppföljningen.

Slutligen, frågan om motion till kongressen. Motionstiden för kongressen 2020 gick ut den 26 februari 2020 och motionen kan av den anledningen inte behandlas på kongressen (se § 18 i stadgarna). Men som alla motioner som lämnas in mellan kongresserna så äger motionären rätten att få sin motion prövad av förbundsstämman. Det gör motionären genom en anmälan senast tre månader efter förbundsstyrelsen gett sitt motionssvar och senast två månader (tre månader om det är ett kongressår) före Förbundsstämman.   

Mot bakgrund av ovanstående beslutar förbundsstyrelsen: 
att anse motionens samtliga att satser besvarade