Romsk inkludering

Motion från Michel Demetri, ST inom Polisen, om romsk inkludering

Regeringen har tillsatt en strategi för romsk inkludering inom ramen för den minoritetspolitiska strategin. Strategin heter ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”. I korthet går strategin ut på att den rom fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Vidare fokuserar strategin bland annat på arbetsmarknaden, utbildning och bostadsmarknaden.

Denna motion relaterar till arbetsmarknaden då romer kommer i större utsträckning anställas, särskilt inom myndigheter och därav borde det ligga i STs intresse att höja kunskapen om romers rättigheter, historia och kultur bland förtroendevalda inom Fackförbundet ST. Inte minst är det ett argument för att värva potentiella nya medlemmar.

Jag föreslår därför att förbundsstyrelsen beslutar:

att Fackförbundet ST genomför en kunskapshöjande insats om romernas rättigheter, historia, nutida situation och kultur, genom att anlita sakkunniga konsulter inom den romska gruppen som föreläsare.

Sektionsstyrelsens yttrande:

Styrelsen inom Regionala enheterna har på sitt styrelsemöte 2020-09-21 tagit motionen som sin egen.

Avdelningsstyrelsens svar:

Avdelningsstyrelsen bifaller motionen och skickar den vidare till Fackförbundet STs förbundsstyrelse. Avdelningsstyrelsen yrkar på att Förbundsstyrelsen bifaller motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande

Fackförbundet ST arbetar för att alla ska ha samma rättigheter på en arbetsplats. Vi vet att så är inte alltid verkligheten. Diskriminering förekommer och en av de minoritetsgrupper som historiskt, men även idag, är särskilt utsatt är romerna. I arbetet för att belysa romers situation har bland annat regeringen tagit fram en Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Den beskriver hur romer diskriminerats i Sverige.

Arbetet med att motverka diskriminering på svenska arbetsplatser ska ske inom ramen för det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Arbetet ska ske i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Lagen om aktiva åtgärder har funnits sedan 2017, men kunskapen om lagen är fortfarande låg, både bland arbetsgivare och förtroendevalda. I aktiva åtgärder ska det förebyggande arbetet bland annat handla om de sju diskrimineringsgrunderna, kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Motionären föreslår kunskapshöjande insatser. I vårt arbete för att motverka risken för diskriminering arbetar vi med att öka kunskapen om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen bland de förtroendevalda. Kunskap om Sveriges officiella minoritetsgrupper som romer, men även samer, sverigefinnar, judar och tornedalingar ingår i arbetet. Denna kunskap behövs för att se till att arbetsgivare följer lagen, men även för att öka förståelse för vilken typ av diskriminering olika grupper kan möta i arbetslivet. Detta arbete sker inom ramen för Fackförbundet STs arbete med likabehandlingsfrågor och arbetet med aktiva åtgärder. Exempel på olika insatser är framtagande av material och genom olika utbildningsinsatser för förtroendevalda. Motionärens förslag är således delvis redan tillgodosett. Men självfallet kan och kommer ytterligare insatser göras.

En arbetsplats utan diskriminering borde vara en självklarhet men vägen till en diskrimineringsfri arbetsmarknad är tyvärr fortfarande lång. Fackförbundet ST kommer därför fortsätta ge de förtroendevalda kunskap att såväl skapa vederhäftiga verktyg att arbeta mot diskriminering som förståelse för att kunna försäkra sig om att arbetsgivare tar sitt ansvar. För att åstadkomma det krävs fördjupad kunskap och ett ständigt pågående arbete.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anse motionen besvarad