Ordet uppsagd

Motion från Leo Sandberg ST inom Universitets och Högskoleområdet

Bakgrund
Efter lång och trogen tjänst inom staten (15 år) så avslutas min tjänst enligt tidsbegränsad kontrakt baserat på högskoleförordningen, Uppsala Universitet.
När väl avslutningsbesked kommer använder prefekten, HR, ST och lagen benämningen “uppsagd”.

“Uppsagd”, "uppsägning" och dylikt är stigmatiserande och missriktade.

Dom förändrar historien om vad som faktiskt har hänt.

Det vore bra om lagen, HR och arbetsgivaren kan lingvistisk ta hänsyn till det faktiska händelseförloppet med ett ny lagligt ord som tar hänsyn till lång och trogen tjänst, fullgjort enligt kontrakt.

Jag önskar att ST arbetar för denna lingvistiska och semiotiska förändring i lagen, och inom språket hos HR avdelningar inom staten. T.ex. med att "uppsagd" kan ersättas med "fullgjort enligt avtal”, juridiskt. Och "uppsägning" kan ersättas med "fullgjort enligt avtal".

Förbundsstyrelsens svar

Motionären har vänt sig mot att hans arbetsgivare, Uppsala universitet, har använt begreppet ”uppsagd” i samband med avlutandet av hans tidsbegränsade anställning. Motionären tycker att termen är stigmatiserande och missriktad.

En del ord i vardagsspråket som där har en vag och kanske känsloladdad betydelse förekommer dessutom som juridiska facktermer och har då en väldigt exakt och specifik betydelse. Uppsägning och uppsagd är sådana ord. Inom all obligationsrätt, inte bara arbetsrätt, är det benämningen på att en (avtals)part vill frigöra sig från ett avtal (eller annan förpliktelse) som gäller tillsvidare eller att en (avtals)part i förväg vill frigöra sig från ett tidsbegränsat avtal (eller annan förpliktelse). Begreppet har i vart fall förekommit i svensk lagstiftning sedan mitten på 1800-talet, se tex. Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga.

I alla juridiska sammanhang är alltså detta begrepp djupt rotat och då utan att ha någon negativ känslomässig klang. Det skulle krävas orimligt stora resurser att bedriva ett påverkansverkansarbete för att ändra detta begrepp. Sannolikt skulle det ändå visa sig fruktlöst. Om nu begreppet har en negativ klang inom vissa grupper så skulle det dessutom vara till föga till hjälp att ersätta det med ett nytt begrepp. Det skulle då nämligen inte dröja lång tid innan detta nya begrepp fick samma negativa klang inom dessa grupper.

Däremot är det viktigt att begreppet används korrekt.

Det framgår inte av motionen om arbetsgivaren avslutar den tidsbegränsade anställningen i förtid. Om så är fallet måste arbetsgivaren använda begreppet uppsägning. Om däremot den tidsbegränsade anställningen löper ut i och med att slutdatum har nåtts så är det i normalfallet fel av arbetsgivaren att använda begreppet uppsägning. Att arbetsgivare ska uttrycka sig korrekt är något som Fackförbundet ST redan idag verkar för och påpekar när tillfälle ges. Fackförbundet ST har dock i detta fall inget medel att tvinga arbetsgivaren att utrycka sig korrekt.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen