Medvetna val av arbetsgivare

Motion från Magnus Åberg ST inom Pensionsmyndigheten om att skapa möjlighet för arbetssökande till medvetna val av arbetsgivare.

Syfte:

  • Driva utvecklingen av ett hållbart arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden
  • Stärka STs relevans för sina medlemmar

Mål: En hållbar arbetsmarknad (och hållbara arbetsgivare) där rätt arbetstagare är på rätt plats, hela yrkeslivet

Primär målgrupp: Alla som söker jobb

Bakgrund/Nuläge: STs vision är att ”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle” men hur hållbart är dagens arbetsliv? Vilka möjligheter har den som söker jobb att göra ett medvetet val av arbetsgivare som passar en bäst utifrån sina egna behov?

Fackförbunden skapar sitt primära aktiva värde när något gått fel eller håller på att gå fel på arbetsplatsen, i övrigt skapas värdet mer ”i det fördolda” (förmåner, förhandlingspart vid kollektivavtal, MBL osv) för medlemmarna. En tydlig indikator på att relevansen är ifrågasatt är att antalet medlemmar stadigt minskat de senaste åren.

Förändring: Skapa transparens på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar för målgruppen att göra medvetna val av arbetsgivare. Detta görs med betygsättning av arbetsgivarna utifrån de frågor som arbetssökande tycker är viktigast samt med utgångspunkt i ett hållbart arbetsliv. Betygsättningen sätts utifrån två huvudkällor, relevant statistik (t ex SCB) samt medlemmarnas betygsättning av respektive arbetsplats (t ex. enkäter). Detta presenteras sedan digitalt, visualiserat, i ett tydligt och relevant sammanhang utifrån målgruppens behov och med ett tydligt syfte. Lösningen är skalbar med väsentlig effektökning vid samarbete mellan fler/samtliga fackförbund i Sverige.

(Praktiskt: Individen går in på STs hemsida, loggar in och går in på sidan ”Arbetsgivare för dig” och fyller i de frågor som är viktigast för individen och trycker ”sök”. För individen presenteras ett relevant antal av de arbetsgivare som bäst matchar individens preferenser, med ett totalbetyg och med möjlighet att se betyg på alla frågorna. Kontaktperson hos arbetsgivaren samt fackombud presenteras samtidigt samt länk till sidan för ”lediga jobb”.)

Nytta/Värde:

  • Alla som söker jobb kan göra medvetna val av arbetsgivare vilket är grunden i ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle
  • Bra arbetsgivare blir populära och sätta press på mindre bra arbetsgivare att bli bättre
  • STs relevans ökar för medlemmarna/arbetstagarna, därmed även attraktionskraften samt förhandlingsställningen gentemot arbetsgivarna (ytterligare verktyg att påverka utöver kollektivavtalen)

Yrkande: Att ST gör det möjligt för alla arbetssökande att göra medvetna val av arbetsgivare utifrån sina individuella behov genom betygsättning av arbetsgivarna på den svenska arbetsmarknaden för att på så sätt aktivt driva utvecklingen av ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle.

Kommentar från styrelsen ST inom Pensionsmyndigheten: Motionen inkom 2020-02-26.

Förslaget påminner lite om vad Lärarförbundet gör - https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun. Problemet, för statliga myndigheter, är att vissa är så små att det blir svårt att bedöma. Det är också svårare för medlemmar och ombud på bolagssidan att bedöma objektivt. Där är lojalitetskraven så höga.

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att hållbara arbetsgivare bör vara en viktig parameter för jobbsökande inom såväl statlig som övriga sektorer. Ju fler arbetssökande och anställda som ställer krav på ett hållbart arbetsliv desto viktigare blir det för arbetsgivare att leverera på för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft.  Och en viktig del i förbundets arbete är att bidra till en ökad press för den förändringen.

Exakt vad ett hållbart arbetsliv är kan dock se olika ut för olika människor. Förbundets vision är omfattande och ambitionen i den verksamhetsinriktning för förbundet som kongressen tagit beslut om har varit att identifiera och definiera de viktigaste delmålen för att ta steg framåt. Till kongressen 2020 finns förslag om vissa justeringar i förbundets verksamhetsinriktning verksamhetsåren 2021-2024 . I denna föreslås att kommer arbetet för ett hållbart arbetsliv fortsatt ska ske på flera sätt i förbundets regi även kommande kongressperiod, genom bland annat förhandlingar, påverkansarbete, opinionsbildning och utbildning.

Att jobba med index och utvärderingar kan många gånger vara en framgångsrik aktivitet för att skapa genomslag, såväl medialt som kommunikativt. Det kan, precis som motionären skriver, skapa stort värde för användaren, förutsatt att underlaget är kvalitetssäkrat och baserat på relevanta mätpunkter och aktuell data.

Ett index av den typ som motionären föreslår skulle för STs räkning innebära en relativt omfattande insats. Exempelvis genom en kartläggning av olika typer av verksamheter, statliga myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor eller privata bolag. Verksamheter som inte nödvändigtvis är jämförbara, såsom Lärarförbundets verksamheter är. Vidare krävs ett omfattande och löpande arbete med att identifiera de för medlemmar och potentiella medlemmar relevanta mätpunkter för en hållbar arbetsgivare som går att följa upp och jämföra med, samla in denna data, analysera, paketera och sedan marknadsföra/kommunicera. Ett mycket resurskrävande arbete som behövs följas upp på årsbasis för att indexet ska hållas aktuellt och levande, och som skulle ta värdefulla resurser från andra pågående och planerade insatser.

Utgångspunkten för förbundets insatser måste balanseras utifrån målgruppens faktiska behov i relation till resurser och möjligheten att få mesta möjliga effekt av det vi gör. Kunskap om huruvida ett index som föreslås är något som eftersöks av förbundets målgrupper och därmed är det mest effektiva sättet att uppnå den relevans som motionären vill uppnå saknas, varpå det inte i dagsläget går att avgöra om detta är rätt insats att prioritera utifrån behov, resurser och effekt.

Förbundsstyrelsen ser dock positivt på hur insatser som kan ligga till grund för olika typer av insatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv och ett större ansvarstagande från arbetsgivarna. Förbundet har till exempel en tradition av att angripa frågan genom att lyfta goda exempel, bland annat genom vårt tidigare arbetslivspris.

Förbundsstyrelsen beslutar  

att avslå motionen