Lägre avgift för föräldralediga

Motion från Viktoria Hallgren, ST inom Green Cargo, om lägre avgift för föräldralediga

I dagsläget är det många som får ut väldigt lite pengar när man är föräldraledig.

Det finns även diskussioner om att gå ur fackförbund just för att spara pengar.

I dagsläget har redan ST arbets/studiekategorier som är avgiftsbefriade eller har lägre avgift.

Jag yrkar på att föräldralediga, skall inkluderas i gruppen för kategorier med lägre avgift och endast betala 50 kr/månad.

Tillägg till förslaget är att man måste vara föräldraledig med minst 30 dagar i följd för att kunna ansöka om denna sänkning.

Förbundsstyrelsens yttrande

STs kongress 2020 beslutade att en översyn av STs medlemsavgifter ska genomföras. I detta arbete kommer även att ingå att se över vilka medlemsgrupper som ska betala en reducerad medlemsavgift. Vid STs förbundsstämma i maj 2022 ska resultatet av översynen presenteras.

Medlemsundersökningar som har gjorts visar att det finns en hög solidaritetstanke inom förbundet så att medlemsavgiften ska vara lägre för de medlemmar som har lägre inkomst. Den tanken återspeglas redan nu i STs befintliga avgiftssystem så att medlemsavgiften är mellan 80-274 kr (eventuell lokal avgift tillkommer) beroende på medlemsgrupp och inkomst. Den föräldrapenning som föräldralediga medlemmar får utgör grunden för vilken medlemsavgift de betalar till ST - är föräldrapenningen låg så blir också medlemsavgiften lägre. Detta är rimligt utifrån solidaritetstanken om betalningsförmåga. I nuläget finns det därmed redan en sänkning av medlemsavgiften för de som har låg föräldrapenning. Viktigt är dock att medlemmen anmäler den nya inkomsten till ST för att avgiften ska justeras. ST tar tillvara även föräldraledigas intressen och ger samma tillgång till medlemsförmåner som för yrkesaktiva medlemmar.

Vad översynen av avgiftssystemet kommer att resultera i vet vi ännu inte, utan vi får avvakta vad arbetet leder fram till. Grundtanken om en solidarisk medlemsavgift som är kopplad till inkomsten är ändå något som vi förutsätter att kommer att vara kvar.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anse motionen besvarad