Förändra den individuella lönesättningen

Motion från Stefan Petersson, ST inom Arbetsförmedlingen om att förändra den individuella lönesättningen

Bedömningen som utförs årligen är subjektiv och skapar psykisk ohälsa och avund, tävlingen mellan kollegor kulminerar innan lönesättande samtal. Individuella löner skapar större löneskillnader och genererar motsättningar och ineffektivitet samt nedbrytning för dem som får låga påslag. Dem som inte kan sälja sig själva verbalt eller har hinder får ofta låga löneökningar. Som det nu är har chefen och arbetsgivaren makten att söndra och härska med olika löner, som den finner lämpligt.

att en låglönepott införs

att en översyn av lönesättningens parametrar utförs för rättvisare alternativ till dagens system

Förbundsstyrelsen yttrande

Individuell lönesättning infördes inom det statliga området på 90-talet i det statliga centrala löneavtalet och möjligheten till lönesättande samtal infördes i 2010 års centrala löneavtal. Traditionell förhandling är huvudmodell i vårt centrala löneavtal men om man lokalt vill så kan man använda lönesättande samtal i hela eller delar av myndigheten. Individuella löner i de centrala löneavtalen har stöd i den av förbundets kongress antagna lönepolitiska plattformen.

I det centrala löneavtalet finns skrivningar om de grundläggande principerna för lönesättningen och där det bland annat framgår att lönen ska sättas på sakliga grunder. Det kan vara så att det för vissa grupper kan finnas behov av så kallade tarifflönesystem och möjligheten att införa sådana i ett lokalt avtal finns i det centrala avet.

Ett centralt löneavtal är i sig själv inte en garanti för en väl fungerande lönebildning utan en avgörande betydelse är lokala parters tillämpning av löneavtalet och av lönesättande samtal av avgörande betydelse. Det centrala löneavtalet, RALS, är ett ramavtal där lokala parter är delaktiga i hur den lokala lönebildningen ska utformas. Därför är det stöd som centrala parter kan ge lokala parter, var för sig och gemensamt, för att de situationer som ges uttryck för i motionen, inte uppkommer. Stöd till lokala parter och utformning av det centrala avtalet är något som förbundet fortlöpande arbetar med.

Förbundet följer fortlöpande upp hur den lokala lönebildningen fungerar och hur det centrala avtalet kan behöva utvecklas. Detta sker genom regelbunden uppföljning av både utfall, hur löneprocessen tillämpas och hur lönesättningens parametrar används och utvecklas av lokala parter. Med stöd av detta och andra erfarenheter utvecklas stödet till den lokala lönebildningen för att sträva efter en bättre och mer rättvis löneprocess. Arbetet med att förbättra lönearbetet pågår konstant och är ständigt aktuell då ST:s syn på lönesättningen avviker från våra mot- och merparters. I förbundets uppföljande arbetet har det hittills inte framkommit något som talar för ett intresse att avskaffa individuell lönesättning.

Om frågan om en låglönepott ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om en låglönepott måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad