Arbetsbeskrivning

Motion att Fackförbundet ST måste lyfta frågan om Arbetsbeskrivning för nomenklaturen Kriminalvårdare.

Alla andra inom verket har en arbetsbeskrivning och det behövs för denna nomenklatur också.

Idag kommer hela tiden nya arbetsuppgifter som läggs på nomenklaturen Kriminalvårdare och det går inte att ens förhandla om det då det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning.

Det är även så att det behövs få en då det finns ett stort antal så kallade förtroendeuppdrag som är helt utan ersättning och som man inte heller kan neka till att bli utbildad till.

Det skulle också kunna bidra till att personer inte utbildas till förtroendeuppdrag som man inte känner sig bekväm eller kompetent att ta sig an.

Som exempel kan vi ta Larmchef (LC). På anstalten där jag tjänstgör tvingas personer till detta som varken är lämpliga eller vill. Arbetsgivaren tvingar då personer till denna utbildning och där det då är stor risk att personen inte tvingas till en uppgift som den inte är lämpad till.

Det gäller ju också till insatsstyrkan som borde gå ännu mer utanför och där tvingas ingen in idag och antalet förtroendeuppdrag är stort.

Det finns fler inom VSP området, säkerhetsvårdare, Rakelansvarig, praktikhandledare osv osv där det från anstalt till anstalt ser olika ut och det borde vara lika då det är det gällande andra nomenklaturer.

Jag vet att det har pratats om det tidigare, men det finns flera representanter inom ST som haft arbetsledande positioner inom ST och inte ser detta.

MEN, det är en mycket viktig punkt för de som utför jobbet på golvet då de idag överöses med nya uppgifter och uppdrag som borde förhandlas och i väldigt många fall ge ett lönepåslag.

Att inte arbeta för en Arbetsbeskrivning för den största nomenklaturen inom Kriminalvården och också de som har högst stress, arbetsbelastning, sämst lön och minst möjlighet att påverka sitt arbete är att helt ignorera dessa och ge dom möjligheten att kunna få en bättre ersättning för extra uppdrag, men också för att personer som uttas till uppdrag ska vara lämpliga.

Och i detta borde det ligga att personer inte tvingas till uppdrag man varken vill ta på sig eller har lämpligheten för.

Förbundsstyrelsens yttrande

Det är relevanta och viktiga tankar som lyfts fram i motionen.

Enligt lagen om anställningsskydd har alla rätt att få information om sin anställning. En arbetsbeskrivning är ett komplement eller ett sätt att ge denna information. Arbetsbeskrivningen är en skriftlig redogörelse som omfattar den anställdes arbetsvillkor, omfattning, ändamål, arbetsuppgifter och ansvar. En arbetsbeskrivning tydliggör med andra ord vad arbetsgivaren tänkt sig att medarbetaren ska göra och vilket ansvar denne har. Medarbetaren i sin tur medvetandegörs om vad arbetsgivaren förväntar sig. En arbetsbeskrivning är ett dokument som ska ändras över tid. Om arbetsuppgifterna skulle ändras så behöver arbetsbeskrivningen ändras.

Arbetsbeskrivningen kan t.ex. vara ett viktigt stöd i såväl lönerevisionen som vid en eventuell omorganisation eller en del tvister. Likaså kan det i vissa fall ligga anställda till nackdel i ovan nämnda situationer, beroende på situation och mål i nämnda lägen.

Det finns inte reglerat, i varken lag eller avtal, någon rätt till en arbetsbeskrivning. Däremot finns det i vissa regleringar stöd för att det kan vara lämpligt att upprätta arbetsbeskrivningar. Det betyder att det är ett förslag på hur man kan gå till väga och inget krav på arbetsgivaren att upprätta sådana.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som infördes 2016, finns en bestämmelse just om vikten av tydlighet. Arbetsgivaren ska enligt denna se till att arbetstagaren vet vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås och vad som ska prioriteras samt när arbetsuppgifterna blir för många i förhållande till den tid som finns till förfogande.

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, så på så sätt är alla anställda ändå skyldiga att göra det arbetsgivaren kräver, oavsett om det finns arbetsbeskrivning eller inte.

Frågan om arbetsbeskrivningar är nära anknuten till den verksamhet som arbetsgivaren vill och ska bedriva. Det finns många situationer då arbetsbeskrivning är ett viktigt verktyg för arbetsgivare att leda och fördela arbetet. Det finns också situationer när en arbetsbeskrivning kan ses som onödigt formalistiskt. Som så mycket annat finns både för och nackdelar med dessa ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Frågan om nyttan med arbetsbeskrivningar bör därför hanteras lokalt hos var enskild arbetsgivare och ibland till och med arbetsplats.

I motionen ovan finns ingen konkret attsats att ta ställning till, men det förutsätts att motionären önskar att förbundet tar ställning till att arbetsbeskrivning ska finnas i alla arbeten inom förbundets avtalsområden. Framför allt och om inte annat inom Kriminalvården.

Även om arbetsbeskrivning absolut skulle kunna vara ett sätt att arbeta med problemen som beskrivs av motionären, kan det inte ses som det enda eller ens det som med säkerhet skulle lösa nämnda problematik. Arbetsplatsträffar samt lön-/utvecklings-/medarbetarsamtal är andra exempel på forum där diskussion kring lön, arbetsmiljö, arbetsinnehåll, förväntningar, kompetens, utveckling och utmaningar i arbetet kan ske.  Med hänvisning till vad som anförts i svaret på motionen kan förbundsstyrelsen inte se att förslaget kan hanteras på nationell förbundsnivå, utan är bäst lämpas till lokal hantering.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad