6-timmars arbetsdag

Motion från Agneta Andersson, ST inom Arbetsförmedlingen, om 6-timmars arbetsdag.

Införa modellkontor där möjligheten till 6-timmars dag prövas inom kontor där det råder sämre arbetsmiljö till exempel Arbetsförmedlingens kundtjänst. Att stirra in i en dator 8 timmar /dag där man tydligt ser hur många sökande som väntar på sin tur till samtal skapar dålig hälsa samt att jobbet är stillasittande och enformigt. Psykiskt måste du vara alert för att möta alla samtal på ett engagerat och proffsigt sätt vilket påverkar mötet med kund när man har haft ett antal planeringssamtal/samtal under dagen.

Det har också visat sig svårt att ta ut flex, friskvård eller enstaka semester då det är verksamheten som styr. Kontoren är idag distansplacerade vilket gör att medlemmarna har en längre bit att ta sig till/från arbetet vilket i sin tur leder till mer sjukskrivningar och ohälsotal för att orken/egna privata livet åsidosätts i en allt högre grad. Den ekonomiska vinsten för arbetsgivare om införandet med
6-timmars dag torde då bli att fler mår bättre och kommer till arbetet vilket i sin tur kan skapa bättre förutsättningar till alla medarbetare eftersom det blir då en högre närvaro av personal på kontoret som kan dela på alla inkommande planeringssamtal /samtal.

Samtliga undersökningar och forskningsresultat visar enbart på fördelar En annan aspekt av det hela är att genomförandet av höjd pensionsålder måste kompenseras att medarbetare behöver mer fritid till att hinna återhämta sig för att orka jobba fullt ut till pensionen.

Låt då ST vara den organisation som går bräschen för införandet av 6-timmars dag och att man börjar på modellkontor för att utveckla vidare till andra myndigheters verksamhetsområden.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen

Arbetstidsförkortning har under lång tid varit en mycket angelägen fråga för Fackförbundet ST. Förbundet har drivit frågan både genom att påverka politiker för att få till stånd en lagstiftning om kortare arbetstid och genom att driva frågan i flera avtalsrörelser.

Förbundsstyrelsen ser positivt på försöksverksamheter och anser att det är en bra metod för att flytta fram positionerna i denna fråga.

Därtill vill Förbundsstyrelsen tillägga att de erfarenheter som både förbundet och samhället gör just nu, under den pågående Coronakrisen, där många nu har blivit tvungna att arbeta på andra sätt kan leda till att nya möjligheter uppstår att närma sig denna fråga.

En förkortning av arbetstiden är viktig av många skäl, bland annat ökad sysselsättning, ökad livskvalitet och ökad jämställdhet och för att minsta ohälsan.

Frågan om arbetstiden är komplicerad och villkoren ser olika ut på våra medlemmars arbetsplatser.

Undersökningar Fackförbundet ST genomfört visar också på att flextid är vanligt förekommande men där möjligheten ofta i realiteten saknas att ta ut den i tid. För Fackförbundet ST är det därför alltjämt lika angeläget att driva frågan om att alla ska arbeta den normala arbetstiden. Därutöver verka för att i både lokala och centrala avtal nå rimliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där förkortad arbetstid kan vara en lösning.

ST kommer givetvis att fortsätta att driva frågan att lagstiftningsvägen förkorta arbetstiden. Kollektivavtalade lösningar som innebär en förkortad arbetstid är ofta väldigt dyra lösningar, så om frågan om arbetstidsförkortning ska drivas i den kommande centrala avtalsrörelsen måste bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.