Ställningstagande för att vara förtroendevald inom fackförbundet ST

Motion från Angelica Hultgren, ST inom Polisen, med instämmande från Polisens ombudsmöte november 2018 om ställningstagande för att vara förtroendevald inom Fackförbundet ST

Fackförbundet ST beslutade 2010-11-01 ”STs värdegrund och förhållningssätt i frågan om medlemskap och förtroendeuppdrag i ST”. I korthet är värdegrunden ” ST arbetar för demokratins idéer där människovärdet är okränkbart och alla människor är lika värda. Som förtroendevald och företrädare för Fackförbundet ST måste du dela dessa värderingar.” I detta beslut har förbundsstyrelsen kommit fram till att du inte kan vara förtroendevald i ST och aktiv företrädare för Sverigedemokraterna. Vi anser att det ställningstagandet måste omformuleras, då det finns flera odemokratiska organisationer/sammanslutningar i olika delar av det politiska spektret.

Yrkande:

Att förbundsstyrelsen omformulerar sitt beslut till att ”Det är inte förenligt att vara både förtroendevald och aktiv företrädare inom radikala och odemokratiska organisationer/sammanslutningar”.

Förbundsstyrelsens svar

Vid kongressen 2016 tog vi beslut om vilka etiska förhållningssätt vi ställer på en företrädare för ST  Där sägs bl a ”Att företräda Fackförbundet ST är ett uppdrag som bygger på förtroende. Det gäller alla som företräder Fackförbundet ST, förtroendevalda såväl som anställda.

Fackförbundet ST är ett förbund med höga ambitioner när det gäller att förhålla sig till mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och rätten att organisera sig och teckna kollektivavtal. En företrädare för Fackförbundet ST ska givetvis dela förbundets grundläggande värderingar och tar avstånd från antidemokratiska krafter samt agera på ett sådant sätt att vi framstår som föredömen både internt i det fackliga arbetet och i förhållande till motparter. Samtliga som företräder ST agerar på förtroende, både internt och externt.”

Det dokument som motionären åsyftar och vill göra ändringar i är riktlinjer som togs fram 2010. Dokumentet heter ”STs värdegrund och förhållningssätt i frågan om medlemskap och förtroendeuppdrag i ST” (bilaga 2, sidorna 5-7). Bakgrunden till att riktlinjerna ursprungligen togs fram var att tydliggöra kraven vi ställer på varandra som företräder ST när det gäller värdegrund.

Förbundsstyrelsens uppfattning är att riktlinjerna från 2010 alltjämt är bra. Den mening som motionären citerar och där Sverigedemokraterna nämns, är inte hämtade från dessa riktlinjer. De befintliga riktlinjernas innebörd överensstämmer mycket väl med vad förbundsstyrelsen tolkar är motionärens avsikt.

När det gäller motionärens precisa yrkandekrav är förbundsstyrelsens åsikt att den inte ska bifallas, på den grund förbundsstyrelsen ovan nämnt.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen.