Skyddsombudsutbildning i förbundets regi

Motion från Cecilia Carlberg, ST inom Polisen och avdelningsstyrelsen ST inom Polisen om skyddsombudsutbildningar

Vid kongressen 2016 lämnades följande yrkande i en motion från avdelningsstyrelsen gällandes skyddsombudsutbildning i förbundets regi.

En motion som också antogs av kongressen.

- Förbundet återinför en skyddsombudsutbildning i egen regi som riktar sig mot arbetsmiljöarbetet inom Staten och Statliga bolag.

- Förbundet hjälper till med att fånga upp och bearbeta forskning inom arbetsmiljö och omsätter detta i dessa utbildningar.

Idag bedrivs fortfarande utbildningen tillsammans med studieförbundet Sensus och till en kostnad av 7400 kr exkl eventuella resor samt logi, med hänvisning till att arbetsgivaren skall stå för kostnaden. Polismyndigheten godkänner dock inte dessa kostnader då de hänvisar till att skyddsombuden redan får en arbetsmiljöutbildning i myndighetens regi. Skyddsombuden behöver dock en bredare utbildning än den som myndigheten erbjuder. Som sektion har inte alla råd att skicka skyddsombud på en utbildning av detta slag utan får hänvisa till att de får gå en gratis facklig utbildning istället för arbetsmiljö-grund för att efter den kunna gå nästa utbildningssteg i arbetsmiljö i förbundets regi vilken är kostnadsfri.

Motionärens yrkande:

Att avdelningsstyrelsen arbetar för att Förbundsstyrelsen följer kongressbeslutet att hålla skyddsombudsutbildning i egen regi.

Att avdelningsstyrelsen arbetar för att utbildningen blir kostnadsfri för skyddsombud som är medlem i ST

Avdelningsstyrelsens yttrande

Som motionären mycket riktigt påpekar har kongressen fattat beslut om att förbundets skyddsombudsutbildning ska hållas i egen regi. Det är bra att arbetsgivare som komplement till denna utbildning håller egna utbildningar dit både chefer och skyddsombud bjuds in. Det är dock viktigt att även fackförbundet anordnar både grund och vidare-utbildningar i arbetsmiljö. För att alla skyddsombud ska få samma förutsättningar för sitt uppdrag, får det inte bli en kostnadsfråga om sektionen har råd att skicka sitt skyddsombud på utbildningen eller inte.

Avdelningsstyrelsens yrkande:

Att förbundet fortsätter och genomför denna utbildning och att även chefer som är medlemmar i ST bjuds in till denna utbildning.

Att förbundet genomför denna utbildning för att minska den utbildningsskuld som vi riskerar att hamna i om vi inte redan är där

Förbundsstyrelsens svar

Kongressen beslutade 2016 att ta fram en arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Den lanserades i maj 2017 i egen regi. Utbildningen är kostnadsfri förutom resor och uppehälle.

Målgruppen för utbildningen är medlemmar i ST som är skyddsombud.

Behörighetskravet för att gå utbildningen är att man har varit skyddsombud i 1-2 år och att man har grundläggande kunskaper gällande arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och allmänna föreskrifter såsom systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och socialarbetsmiljö.

Denna kunskap inhämtas antingen genom en utbildning i arbetsgivarens regi, eller genom STs facklig grundutbildning för förtroendevalda, eller genom tex Sensus grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och chefer.

Behörighetskravet är utformade på detta sätt pga att ST inte ska bryta den sedvänja som råder inom STs kollektivavtalsområden att arbetsgivaren ansvarar för att ordna en grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombuden. De flesta arbetsgivare ordnar någon form av grundutbildning i arbetsmiljö för skyddsombud, men det finns också arbetsplatser där arbetsgivaren inte gör det och då finns möjligheten att först gå STs fackliga grundutbildning för förtroendevalda som innehåller arbetsmiljömoduler.

Att ha en grundläggande kunskap om det som reglerar arbetsmiljöarbetet gör att deltagarna har en gemensam grund att utgå ifrån och det gör att skyddsombudsutbildningen kan fokusera på hur man praktiskt kan påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

STs skyddsombudsutbildning har som syfte att skyddsombuden ska få med sig praktiska grundläggande verktyg och metoder för att kunna arbeta och påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Utbildningen är på två dagar och innehåller:

 • Rollen som skyddsombud, huvudskyddsombud och arbetsgivare
 • Arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling
 • Hot och våld
 • Arbetsmiljöarbete och förändring av verksamhet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad, hur, när och vem
 • Samverkan gällande arbetsmiljö
 • Kommunicera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen

Förutom skyddsombudsutbildningen innehåller STs utbildningsutbud följande:

 • Webbinarier gällande olika arbetsmiljöfrågor
 • Påbyggnadsutbildning i arbetsmiljö
 • Huvudskyddsombudsutbildning
 • Partsrådets utbildningar och seminarier, som även finns inspelade och ligger öppna på deras hemsida
 •  TCOs Fackliga Akademis seminarier, arbetsmiljökurser och högskolepoängsutbildning i arbetsmiljö

Avtalet med Sensus, som nämns i motionen, är ett erbjudande främst till arbetsgivare.

Kostnaden är tänkt betalas av arbetsgivaren. Det rabatterade priset står sig bra i jämförelse med liknande erbjudande från andra leverantörer.

Förbundsstyrelsen har givit kansliet i uppgift att under 2019-2020 se över hela utbildningsutbudet i syfte att göra alla utbildningarna mer tillgängliga och relevanta. I och med denna översyn kommer målgrupper och behörighetskrav att ses över.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.