Sjukvårdsförsäkring

Motion från ST inom Kriminalvården om sjukvårdsförsäkring

ST inom Kriminalvården har efter dialog med samtliga klubbar i riket inventerat önskemål om olika försäkringslösningar. Ett unisont önskemål är att Fackförbundet ST upphandlar en sjukvårdsförsäkring som våra medlemmar kan välja att teckna.

Avdelningen ST inom Kriminalvården yrkar därför:

Att Fackförbundet ST snarast upphandlar möjligheten till sjukvårdsförsäkring för samtliga medlemmar.

Det är en enig avdelningsstyrelse som står bakom denna motion.

Förbundsstyrelsens svar

Frågan om ST ska upphandla och teckna avtal gällande sjukvårdsförsäkring för medlemmar var uppe till diskussion vid flera tillfällen under 2014 och 2015 i förbundsstyrelsen. En motion om införande av sjukvårdsförsäkring inkom 2015 från en medlem tillhörande ST inom Universitet och Högskoleområdet. Förbundsstyrelsen gav då försäkringskommittén uppdraget att fortsätta utreda frågan. Kansliet tog fram ett faktaunderlag kring sjukvårdsförsäkringarnas omfattning, innehåll och utveckling.

För närvarande pågår en upphandling av STs samtliga befintliga gruppförsäkringar. Nytt avtal ska tecknas så att de nya försäkringarna gäller från 2020-01-01. Som ett led i upphandlingen av grupp­försäkringarna gjorde ST under 2018 en undersökning bland 10 000 aktiva medlemmar, varav ca 2800 svarade. På frågan om vilka försäkringar som var viktigast kom sjukvårdsförsäkring på plats 7 av 12 föreslagna alternativ. Sjukvårdsförsäkring ingår inte i det förfrågnings­underlag som gått ut till försäkringsbolagen, men förbunds­styrelsen prövar kontinuerligt vilka förmåner och försäkringar som ska erbjudas medlemmarna. Sjukvårdsförsäkring kan därför upphandlas separat i ett senare skede om förbundsstyrelsen beslutar så.

Det finns fortfarande flera och nya aspekter att ta hänsyn till innan förbundsstyrelsen kan fatta beslut i frågan. Det är också en ideologiskt laddad fråga, där vi vet att olika delar av förbundet har olika uppfattning. Samtidigt finns det ett intresse hos en del av STs medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring och vissa medlemmar omfattas redan idag av sjukvårds­för­säkringar via sina anställningar. Förbundsstyrelsen kommer därför i den fortsatta beredningen av förbundets försäkringserbjudande att diskutera frågan om sjukvårdsförsäkring ska erbjudas medlemmarna.

Förbundsstyrelsen anser därmed motionen vara besvarad