Löneavdrag vid frivillig tjänstgöring i totalförsvaret

Motion från Kjell Corshammar, ST inom Arbetsförmedlingen, om löneavdrag vid frivillig tjänstgöring i totalförsvaret.

Staten skall vara en schyst och attraktiv arbetsgivare. I dagsläget har flera privata och kommunala arbetsgivare schystare villkor för personer som är tjänstlediga för ex utbildning och tjänstgöring för rikets försvar inom de Nationella skyddsstyrkorna Hemvärnet. Som läget är nu inom exempelvis arbetsförmedlingen, så är det helt löneavdrag och ersättningen från Försvarsmakten är endast SGI nivå vilket gör att dessa frivilliga personer förlorar pengar på att ställa upp för rikets försvar. Jag yrkar därför på

Att ST driver frågan så att statligt anställda inte gör ekonomisk förlust vid frivillig tjänstgöring eller utbildning inom totalförsvaret/hemvärnet.

Att ett avtal tas fram som är tydligare än §7 i villkorsavtalen rörande denna fråga.

Förbundsstyrelsen yttrande över motionen

Motionären förslag rör löneavdrag vid frivillig tjänstgöring i totalförsvaret.

När det gäller frågan om löneavdrag vid frivillig tjänstgöring i totalförsvaret regleras detta för medlemmar inom staten i Villkorsavtalet 9 Kap 7 §. Av denna paragraf framgår att arbetsgivaren kan medge att arbetstagaren får behålla en viss del av lönen, om arbetsgivaren anser detta skäligt med hänsyn till den totala ersättningen som arbetstagaren får under ledigheten. Denna typ av ledighet finns inte reglerad i Affärsverksavtalet.

Om yrkande om ett lägre löneavdrag alternativt en reglering av hur mycket av den fasta lönen som ska betalas ut ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer frågan om tillgängligt löneutrymme att belastas. Ett sådant yrkande måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs. Detsamma gäller yrkanden om att motsvarande reglering ska införas i Affärsverksavtalet.

Förbundets hantering av yrkanden som inkommer på detta sätt som berör avtalsrörelsen är att de redovisas till avtalsrådet inför förbundets ställningstagande till vilka yrkanden som ska drivas i den kommande avtalsrörelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att, mot bakgrund av det som ovan anförts, anse att motionen har besvarats.