Friskvårdstimme

Motion från Liselott Elagouz, ST inom Försäkringskassan, om friskvårdstimme.

Vi har idag en timmes friskvård att använda nästan när och hur vi vill under veckan. Om man av någon anledning inte kan eller får tid att använda sin friskvårdstimme under en vecka försvinner den. Det skulle vara utmärkt om man kunde spara eller använda sin friskvårdstimme upp till tre veckor. Detta fungerar utmärkt på bl.a Skatteverket. Jag yrkar på att vi ska kunna spara respektive använda vår friskvårdstimme under en treveckorsperiod.

Förbundsstyrelsens yttrande

Den s.k. friskvårdstimmen är inte en centralt avtalsreglerad förmån utan är ofta en förmån som arbetsgivaren ensidigt erbjuder sina anställda. Om lokala parter är överens så finns det inget som hindrar att man sluter lokalt kollektivavtal om vad som ska gälla angående friskvårdstimmen. Det finns alltid en möjlighet för ST lokalt att framföra sin uppfattning och påverka arbetsgivaren avseende hur man tycker att friskvårdstimmen ska hanteras, t. ex en möjlighet att spara friskvårdstimmen under en viss tid. Som alltid är det en förutsättning att medlemmarna ger mandat till ST lokalt att agera på det ena eller det andra sättet i en viss fråga.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.