Semesterlagen

Motion angående att semesterlagen § 17 ändras, då den är diskriminerande

Ämne: Vill att ni medverkar till att semesterlagen §17 som började gälla 2011 ändras, då den är diskriminerande.

Sjuka som uppbär halv sjukersättning, (tidigare förtidspension) med en 100 procentig tjänst i botten och arbetar 50 procent och gjort det i mer än två år, bestraffas genom att nedräkning av semesterdagar börjar gälla direkt vid första dagen i en sjukfrånvaro. För den som arbetar 100 procent påverkas semestern först efter 180 sjukdagar. När man har en nedsättning med 50 procent får man bara 50 procent semester och det är naturligtvis helt rätt, men att straffas på detta sätt på grund av att man inte är 100 procent frisk är fruktansvärt diskriminerande. Om du blir sjuk en längre tid under året kan det hända att du blivit av med alla semesterdagar och du får börja betala för semesterledighet. Att ha en 100 procentig tjänst i botten är ej av betydelse för den som aldrig kommer att bli så frisk så att man kommer upp till heltid i arbetslivet igen. Däremot är risken stor att personen bryts ner totalt när man tappar semesterdagar när man blir sjuk och det skapar en enorm oro att inte kunna ha semesterdagar för återhämtning. Något som inte drabbar den som orkar arbeta 100 procent och tillfälligt blir sjuk under 180 dagar.

Med hänvisning till ovan yrkar jag: Att semesterlagen §17 måste ändras så att denna diskriminering upphör. Att samma regler ska gälla personer med partiell/delvis sjukersättning som för personer med heltidsarbete, dvs att antalet semesterdagar minskar först efter 180 dagars sjukfrånvaro.

Förbundsstyrelsens svar

Problemet när den nya lagstiftningen infördes var att den fick en direkt effekt för de som dessförinnan hade varit partiellt sjukskrivna. För de som blir partiellt sjukskrivna nu när lagen trätt i kraft så har man en så kallad semesterlönegrundande frånvaro oavsett om sjukskrivningen är partiell eller på heltid. När man inte längre har en semesterlönegrundande frånvaro så blir den effekt som i normalfallet händer de som har en partiell sjukskrivning, partiell sjukersättning att semesterlönen påverkas. Den semesterlön man får då baseras på den lön som man får ut när man har semester. Utifrån lagens regler så försvinner inte några semesterdagar utan det är semesterlönen som påverkas. Däremot kan det vara så att beroende på hur den partiella sjukskrivningen är förlagd så kan det innebära att man räknar om antalet semesterdagar så att man inte får för många semesterveckor i förhållande till vad som är normalt. T.ex. åtta veckor i stället för fyra veckor. Dock är antalet semesterdagar man har i grunden det samma.

Vad som däremot kan hända och som är en effekt av vårt centrala kollektivavtal, Villkorsavtalet, är att en person som är partiellt sjukskriven och som under perioder blir helt sjukskriven, kan bli av med någon eller alla av de kollektivavtalsreglerade dagarna. Enligt semesterlagen så har man 25 semesterdagar och de påverkas aldrig. Däremot har vi 3 – 10 ytterligare semesterdagar beroende på ålder och det är dessa som kan påverkas dvs minskas. Detta är en fråga som vi har haft uppe i flera avtalsförhandlingar och där vi försöker få en ändring till stånd. Om man drabbas av detta är vårt råd att man ska kontakta den lokala ST-föreningen för att undersöka om man kan hindra att medlemmen blir återbetalningsskyldig för att ha tagit ut för många semesterdagar, dvs har fått ut för mycket semesterlön.

Man kan inte bortse från att lagregleringen i sig drabbar de som är deltidssjukskrivna särskilt kännbart eftersom det inte är ovanligt att en deltidssjukskrivning pågår under flera år. I lagstiftningen så försvinner inte några semesterdagar. Däremot så påverkas semesterlönen. Att man få en semesterlön för den deltid man arbetar är inte någon skillnad för de som arbetar deltid av andra skäl. När det gäller gruppen föräldralediga så blir effekten även där att efter 120 dagar så är frånvaro inte semesterlönegrundande oavsett om den är på heltid eller på deltid. Det gör att även denna grupp därefter från en semesterlön baserad på deltidslönen. Om man däremot blir sjuk på heltid så blir denna semesterlönegrundande för såväl den som arbetar deltid av andra skäl såväl som för den som är föräldraledig på deltid. För den som varit deltidssjukskriven i mer än 180 dagar så kan en heltidssjukskrivning få direkt effekt på så vis att semesterlönen påverkas direkt dvs man får ingen lön under semestern.

Förbundsstyrelsen beslutar

att bifalla motionärens yrkande att förbundet ska verka för att reglerna i semesterlagen ändras i de fall de får särskilt negativa effekter för de som är deltidssjukskrivna under mer än 180 dagar i förhållande till andra grupper som är deltidsfrånvarande under längre tid och som blir sjukskrivna på heltid under aktuellt semesterår.

att i övrigt anse motionen besvarad