Rabatten på flygresor

Motion från Ricard Lalander ST inom Riksgäldskontoret om att rabatt på flygresor inom Sverige borde ersättas av rabatt på tåg

I linje med ST:s vision om att skapa ett hållbart och demokratiskt samhälle är det i högsta grad anmärkningsvärt att ST erbjuder medlemsrabatt på inrikesflyg med BRA. Det är uppskattat med de många rabatter som STs medlemmar har förmånen att kunna utnyttja, vare sig det gäller juridiskt och ekonomiskt stöd, böcker och tidningar eller semesterboende. Dessa rabatter återspeglar i mångt och mycket de ambitioner ST har avseende demokrati, jämlikhet och rättvisa. Något som däremot är helt obegripligt är just rabatten på flygresor. Att flyga inom landet är något som verkligen går på tvärs med förhoppningen att uppnå ett hållbart samhälle. Det är vetenskapligt belagt och allmänt känt flygresor bidrar till den globala uppvärmningen, som utgör kanske det största hotet mot mänskligheten någonsin. När det inte finns realistiska alternativ kan det ändå vara berättigat att flyga, men inrikesflygresor är mycket svårt att berättiga på något vis, då det finns billiga, bekväma och miljömässigt mångfaldigt bättre alternativ för att förflytta sig inom rikets gränser. ST bör därför inte främja denna onödiga och slentrianmässiga miljöförstörelse.

Jag yrkar därför på att styrelsen omedelbart tar vidtar steg för att upphöra med medlemsrabatten på inrikesflyg och istället verkar för att kunna erbjuda medlemmarna rabatter på mer miljövänliga resor, såsom exempelvis tåg.

Ricard Lalander ST inom Riksgäldskontoret

Förbundsstyrelsens svar

Förbundet har en pågående total översyn av samtliga förmåner och rabatter som medlemmar erbjuds. Dessa ska följa våra värderingar, vara relevanta och innebära ett mervärde för medlemmarna. Just nu håller vi på att se över våra medlemserbjudanden så de blir så bra som möjligt och innehållet i förmånerna kommer delvis att förändras över tid. I den översynen kommer vi att ta hänsyn till klimatpåverkan.

En tydlig signal vi fått i bland annat medlemsundersökningar är att erbjudanden på resor är högt efterfrågat. Därför erbjuder vi förmåner som är relaterade till semester och återhämtning. Vi har under en period tittat på flera olika förmåner kopplade till olika färdsätt såsom båt-, tåg- och flygresor. Detta är något vi kommer fortsätta göra och hållbarhet är och kommer vara vägledande. Vi menar att det även inom Sverige kan det vara relevant att resa med flyg på vissa sträckor, varför det kan komma sådana förmånserbjudanden även i framtiden. Samtidigt försöker vi också förhandla fram tillräckligt bra erbjudanden på till exempel tågresor för att ha relevanta förmåner till våra medlemmar. 

Det aktuella erbjudandet med BRA är ett tidsbegränsat erbjudande som vi fått ta del av genom ett samarbete inom ramen för vår centralorganisation TCO. Vi valde BRA för att de har kollektivavtal och aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Nu när perioden för erbjudandet snart är slut kan vi konstatera att det har varit intressant för våra medlemmar. För att STs medlemserbjudande ska vara fortsatt aktuellt och relevant behövs en löpande utvärdering av förmånerna. Detta innebär att förbundet under kortare eller längre perioder måste kunna pröva olika sorters förmåner. Flygresor med BRA är ett exempel på ett sådant prov som nu ska utvärderas och vi kommer i framtiden även pröva andra typer av färdmedel såsom exempelvis tåg och båt. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att ta fram bra och attraktiva förmåner för våra medlemmar som kan nyttjas över hela Sverige.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.