Driva ärenden mot Kronofogdemyndigheten

Motion från ST inom Länsstyrelsen om att driva ärenden mot t.ex. kronofogdemyndigheten för sina medarbetare. 

Avdelningsstyrelsen inom Länsstyrelserna vill att Fackförbundet ST ska påverka för att arbetsgivare inom statlig myndighet ska driva ärenden mot t.ex. kronofogdemyndigheten vid behov för sina medarbetare.

Vi anser att arbetsgivare ska ta större ansvar för sina anställda som råkar illa ut på jobbet.

Alla länsstyrelser är snabba på att anmäla hot eller dylikt. Men om det blir rättegång och medarbetaren blir tilldömd ett skadestånd får hen själv driva ärendet vidare med t.ex. kronofogden. Detta kan både vara psykiskt påfrestande och även kostsamt för den enskilde medarbetaren.

Ett sätt kan vara att arbetsgivaren betalar ut skadeståndet till medarbetaren för att sedan driva in skulden via t.ex. kronofogden.

Vi yrkar att:

  • ST centralt arbetar för att arbetsgivare inom statlig myndighet tar större ansvar för sina medarbetare och driver ärenden som t.ex. indrivning av tilldömt skadestånd för sina medarbetares räkning.

Förbundsstyrelsens svar

Arbetsmiljö och trygghet är två väldigt viktiga områden för Fackförbundet ST. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar både på lokal och central nivå.

Hot och våld är en viktig del av att förbättra arbetsmiljön och ska inte förekomma på arbetsplatserna. Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld. De anställda ska ha kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas på så vis att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter ska upprättas när incidenter förekommer och polisanmälan göras. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. Det är extremt viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar i alla dessa delar.

Fackförbundet ST har nolltolerans mot hot och våld. Vi kommer i avtalsrörelser att fortsätta att arbeta för alla individers möjlighet till ett arbete där man kan känna sig trygg och inte ska behöva utsättas för hot eller våld.

Ibland räcker dock inte de förebyggande åtgärderna och när det gått så långt att det ändå inträffar och som motionen beskriver det blir till rättsfall. Så kan medlemmen behöva stöd även i dessa fall. Utifrån ovan perspektiv är det också viktigt att den anställde ska få hjälp och det skadestånd som har tilldömts denne.

Finns det stöd under rättsprocessen?

Samhället erbjuder idag målsägarbiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist som ger stöd och hjälp under förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan hjälpa till med frågor om skadestånd och föra talan under rättegången.

Den som har blivit utsatt för ett brott som innebär ett angrepp på person kan få ett målsägandebiträde. Exempel på sådana brott är misshandel, rån och andra brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Kan en medlem få ekonomisk ersättning?

Den som har blivit utsatt för ett brott kan få ekonomisk ersättning för de skador som uppstått. I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd. Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd, kan ersättning fås från medlemmens försäkringsbolag. Om medlemmen inte har någon försäkring eller denne inte täcker skadan finns det i vissa fall möjlighet att få statlig brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Den som vill ha skadestånd för sina skador ska meddela det redan under polisförhör. En åklagare kan då hjälpa till med den frågan. Åklagaren kan föra talan om skadeståndet under rättegången. Det är sedan domstolen som beslutar om ersättning som den skadade tillsammans med åklagaren har begärt.

Om domstolen dömer den tilltalade att betala kan Kronofogden hjälpa till att driva in skadeståndet. Domstolen skickar en kopia av domen till Kronofogden. Kronofogden tar då kontakt och frågar om hjälp önskas med att driva in skadeståndet. En sådan önskan meddelas skriftligt. Det kostar ingenting att få hjälp av Kronofogden.

Kronofogden undersöker gärningspersonens ekonomi. Om personen kan betala ser Kronofogden till att den skadade får sina pengar. Om gärningspersonen inte kan betala kan pengar ändå fås via försäkring eller brottsskadeersättning.

Försäkringsersättning

Det är viktigt att så snart som möjligt efter brottet anmäla skada till försäkringsbolag. Många har någon försäkring som ersätter skador vid brott. En hemförsäkring kan ge ersättning vid stöld men även vid överfall, till exempel vid misshandel eller våldtäkt. Den som dessutom har en olycksfallsförsäkring, till exempel via fackförbundet ST, kan också få ersättning för personskada till följd av brott. De flesta anställda omfattas av en arbetsmarknadsförsäkring, som kan ersätta skador som har uppkommit i arbetet. I vilka fall den skadade kan få ersättning ser olika ut från fall till fall och från bolag till bolag, därför bör kontakt alltid ske för att utröna om och vilken typ av ersättning som kan ges. Kontakt bör också ske med samtliga olika bolag där försäkring finns.

Brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning är en ekonomisk ersättning från staten. Den betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Den ges i vissa fall om den skadade inte kan få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från något försäkringsbolag. Ersättning ges i första hand för personskador och kränkning. Det är svårt att få ersättning för stöld eller sakskada.

Vad ges brottsskadeersättning för?

Den som utsatts för en personskada kan få brottsskadeersättning för:

  • kostnader för läkarvård, samtalsterapi och andra utgifter som har samband med skadan
  • inkomstförlust
  • sveda och värk, till exempel upplevelser av smärta eller obehag under den akuta sjuktiden
  • bestående skador, till exempel ärr, förlust av friska tänder och nedsatt syn eller hörsel.

Fackförbundet ST kommer fortsätta att driva frågor kopplat till nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet. I detta ingår också att ST driver frågan om att arbetsgivare ska ta ett större ansvar, till exempel vid rättsprocesser. Detta görs både i avtalsrörelser och i opinionsarbete.

I den problembild motionären beskriver, finns redan idag möjligheter att från samhället få stöd om än inte i den form som föreslås. Om Fackförbundet ST ska driva frågan om att skifta över ansvaret helt på arbetsgivaren i kommande avtalsrörelser, kommer troligtvis tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.