Begränsad strejkrätt

Motion ifrån ST inom arbetsförmedlingen (Klubb Stockholm Etablering och avdelningsstyrelsen) om begränsad strejkrätt

Arbetsmarknadsministerns uttalande om begränsningar av strejkrätten oroar oss starkt.

Det riskerar att allvarligt skada arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.

Strejk är inget självändamål men en sista och nödvändig möjlighet att kunna ta till för att tillvarata medlemmarnas intresse. Har vi inte denna sista möjlighet så försvagas allvarligt våra möjligheter att påverka med andra medel.

Inskränkt strejkrätt innebär i praktiken arbetstvång, också under orimliga villkor.

Vi vill att Avdelningen uttalar protest mot förslaget samt verkar för att ST gör likaledes.

Avdelningsstyrelsens yttrande över motionen

Det motionären tar upp är en mycket viktig fråga och är något som är den yttersta konfliktåtgärden som ett fackförbund har. Avdelningen har ingen annan åsikt än motionären att strejkrätten måste värnas.

Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom motionären och antar motionen samt skickar den till Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens svar

Arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt en utredning som kommer att presentera sitt resultat, enligt uppgift, i slutet på juni. ST har uttalat kritik mot att den utredningen tillsattes.  I den efterföljande processen kommer förbundet självfallet att reagera på om rätten till att vidta stridsåtgärder dels för att få träffa kollektivavtal samt dels att vidta stridsåtgärder när det gäller innehållet i ett kollektivavtal man avser träffa, på något sätt riskerar att påverkas i negativ riktning. Denna rättighet är en grundläggande förutsättning för att genom kollektivavtal värna våra medlemmars intressen. Inskränkningar i den rättigheten kan aldrig vara acceptabla. Förbundsstyrelsen har ingen annan åsikt än motionären att strejkrätten måste värnas. Däremot är det inte möjligt att i nuläget ange på vilket sätt som förbundet kommer att agera om det skulle bli aktuellt.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad