STs förbundsstyrelse

Mellan kongresserna är STs högsta beslutande organ förbundsstyrelsen. Den består av 12 ledamöter och en representant för STs anställda. Ledamöterna, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen.

Förbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av STs förbundsordförande och de två vice ordföranden. Såväl presidium som styrelse utses av STs kongress för en period på fyra år.

Utöver de ordinarie styrelseledamötena har styrelsen sex ersättare: Siv Norlin från Försäkringskassan, Thord Jansson från SiS, Per-Åke Alenius från PostNord, Åsa Hole från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Pär Renberg från Polisen och Esmaeil Salehi från Länsstyrelsen. 

Britta Lejon
Förbundsordförande
0771-555 444
Britta Lejons första fackliga uppdrag var som skyddsombud. Hon har därefter haft många olika uppdrag. Britta lämnade, tillfälligt, STs styrelse 1998 för att bli statsråd och därefter riksdagsledamot. Hennes fackliga hjärtefrågor är: Löne- och anställningsfrågor, att de statliga arbetsplatserna får framtidstro samt den fackliga rätten till organisering.
Peter Lennartsson
Förste vice förbundsordförande
0734-414108
Peter Lennartsson bor i Uppsala och arbetar som flygledare. Han har arbetat fackligt sedan 1998 på klubb-, sektions- och avdelningsnivå. Är sedan 2003 avdelningsordförande i ST inom Flygledningen. Fackliga hjärtefrågor: Inflytande-, lönebildnings- och bolagsfrågor.
Mikael Sandberg
Andre vice förbundsordförande
070-3469210
Mikael Sandberg bor i Österå strax norr om Falun. Han är arbetsförmedlare, men har fackliga uppdrag på heltid sedan 2008. Hans första fackliga uppdrag i ST var som arbetsplatsombud på Arbetsförmedlingen i Märsta 1993. Han är nu andre vice ordförande i avdelningsstyrelsen. Mikaels fackliga hjärtefrågor är löner och anställningsvillkor samt internationell facklig solidaritet.
Tom Johnson
Förbundsstyrelseledamot
076 - 947 00 30
Tom Johnson bor i Älta söder om Stockholm och är utredare inom polisen samt andre vice ordförande i STs avdelning ST inom Polisväsendet. Fackliga hjärtefrågor: Trygghets- och psykosociala frågor samt facklig utbildning.
 EvaLena Moser
Förbundsstyrelseledamot
EvaLena Moser kommer från STs avdelning inom Universitets och högskoleområdet. EvaLena Moser har arbetat i huvudsak fackligt sedan 1996 och är anställd vid Lunds universitet. De fackliga uppdragen har utgått från arbetsplatsen men även omfattat det sektorsövergripande arbetet i STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet. Facklig hjärtefråga: Att öka inflytandet över anställningsvillkoren genom facklig organisering och trygghet i anställningen.
Linda Söderman
Förbundsstyrelseledamot
0731-811831
Linda Söderman bor i Karlstad och jobbar på skattekontoret i Karlstad. Hennes nuvarande fackliga uppdrag är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Skatteverket och ordförande i Mittregionen. Det första fackliga uppdraget var som ledamot i klubben för Säfflekontoret år 2003. Hennes fackliga hjärtefrågor är medlemmarnas arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt, att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är bra och att arbetslivet upplevs ”rättvist” och inte beroende på hur bundis du är med chefen eller hur duktig förhandlare du är.
Thomas Åding
Förbundsstyrelseledamot
010-119 6412
Thomas Åding har en pol mag med statsvetenskap som huvudämne.Efter en kort sejour som skatteassistent på Skattemyndigheten har han sedan 2001 arbetat som rehabiliteringssamordnare och personlig handläggare på Försäkringskassan. Thomas är vice ordförande i ST inom Försäkringskassan sedan 2011. Facklig hjärtefråga: Att samtliga arbetsplatser där ST organiserar medlemmar ska vara fri från diskriminering och att medlemmar behandlas lika men utifrån samtligas olika förutsättningar.
Linus Ohlson
Förbundsstyrelseledamot
010-203 35 75
Linus Ohlson är född och uppvuxen i Söderhamn, Hälsingland. Bor i Sundsvall där han jobbar som handläggare på tillståndsenheten på Migrationsverket. Han har haft fackliga uppdrag på myndigheten sedan 2016. Idag är han vice ordförande i Sektion Nord och ledamot av avdelningsstyrelsen för ST inom Migrationsverket. Fackliga hjärtefrågor är att utveckla den fackliga organisationen, synlighet och skapa intresse och öka den fackliga kunskapen bland unga.
Daniel Granath
Förbundsstyrelseledamot
070-235 50 26
Daniel Granath bor i Sundsvall och jobbar som handläggare på Statens Tjänstepensionverk. Han hade sina första fackliga förtroendeuppdrag 2002, som suppleant och senare sekreterare, i lokala styrelsen vid Försäkringskassan på Gotland. Han blev ordförande för ST inom SPV 2014 och blev sammankallande för STs Valkorporation efter kongressen 2016. Fackliga hjärtefrågor är: Jämställdhet och likabehandling, rättvisa löner och bra anställningsvillkor.
Anneli Gårdbäck
Förbundsstyrelseledamot
Anneli Gårdbäck bor i Göteborg och arbetar som systemspecialist på CSNs IT avdelning. Är sedan 2012 avdelningsordförande i ST inom CSN var innan dess vice ordförande och har haft olika fackliga uppdrag inom ST i ca 20 år. Fackliga hjärtefrågor är arbetsmiljö, inflytande- och lönefrågor och en stark tro på att vi tillsammans kan göra skillnad.
Kristofer Dahlgren
Förbundsstyrelseledamot
Kristofer Dahlgren bor i Gävle och arbetar som pensionshandläggare på Pensionsmyndigheten. På myndigheten är han också ledamot i avdelningsstyrelsen och huvudskyddsombud.
Ida Sjögren
Förbundsstyrelseledamot
070-578 24 94
Ida Sjögren Har arbetat i många olika branscher. De senaste 12 åren inom flygbranschen. Arbetsplatsombud och ledamot i ST inom Swedavias avdelningsstyrelse sedan 2010, varav de senaste fyra åren som vice ordförande. Sektionsordförande regionala flygplatser sedan 2014. Facklig hjärtefråga: Öka organisationsgraden
Pia Rothe
Förbundsstyrelseledamot
Pia Rothe är ombudsman på STs kansli och är ST-personalens företrädare i styrelsen.
Marie Säll
Kanslichef och förste ombudsman
0771-555 444
Marie Säll är chef för STs kansli och anställda. Hon är ansvarig för verksamheten inför förbundsstyrelsen. Marie har bakgrund från bland annat Lärarförbundet, Utbildningsdepartementet och Stockholms Stad.