Kvinna i soffa med dator

Så länge sparar vi dina uppgifter 

Om du väljer att lämna Fackförbundet ST kommer uppgifter om dig att sparas i 18 månader om du skulle ångra dig och återupptar ditt medlemskap. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan till exempel gälla pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare.  

När du kontaktar oss för att få stöd i till exempel arbetsrättsliga frågor eller för att ändra personuppgifter kan vi behöva spara information och anteckningar om ditt ärende. Vi sparar bara information som är relevant för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Personuppgifter om potentiella medlemmar (som inte värvats) rensas efter tre månader. 

Vi gallrar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information i upp till de 10 år som den allmänna preskriptionstiden löper. Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende, såsom tvist med arbetsgivare, är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och ST upplösts. 

Deltar du i en aktivitet eller utbildning som arrangeras av oss sparar vi uppgifterna om deltagandet under hela tiden för ditt medlemskap i utvärderingssyfte och för att dokumentera kompetensförsörjning. Om du inte är medlem och deltar i en aktivitet eller utbildning kommer dina uppgifter om deltagandet raderas efter tre månader förutom då de behöver sparas i bokföringssyfte.

Uppgifter som behandlas om leverantörer och samarbetspartners raderas så snart de inte är aktuella eller då leverantörs- eller partnerskapsrelationen upphört.

Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan till exempel bli aktuellt vid pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare etc. Vi för statistik i syfte att tillvarata dina yrkesmässiga och fackliga intressen, och personuppgifter kan sparas längre i underlag för denna statistik även efter avslutat medlemskap. Vi har också skyldighet enligt lag att spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som omfattas av skattelagstiftninge