Regler för meddelarfrihet

Här är en checklista för vad som gäller om öppenhet och meddelarfrihet om du är offentligt eller privat anställd.

Checklista för anställda vid myndigheter och verk

Statligt anställda har särskilt stor yttrandefrihet eftersom hela samhället tjänar på att lojaliteten hos de anställda främst ligger hos medborgarna istället för hos arbetsgivaren. I korthet gäller:

 • Du har rätt att lämna uppgifter om verksamheten, politiska beslut som styr denna och personliga uppfattningar om detta till journalister eller andra som har publiceringssyfte
 • Sociala medier och bloggar som saknar utgivningsbevis bedöms inte ha publiceringssyfte och du har därför inget lagligt skydd om du lämnar uppgifter i dessa forum
 • Du har rätt att muntligen lämna sekretessbelagda uppgifter (med vissa undantag) till journalister eller andra som har publiceringssyfte
 • Du får inte lämna ut sekretessbelagda handlingar utan endast muntliga uppgifter om vad som står i dem
 • Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifterna
 • Journalister får inte lämna ut namnet på uppgiftslämnare som vill vara anonyma
 • Du får inte på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler mot arbetsgivarens vilja bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut
 • Du måste utföra de arbetsuppgifter arbetsgivaren ålägger dig, även om de strider mot dina egna åsikter

Kontakta ST på din arbetsplats om du vill ha hjälp eller får problem.

Checklista för privat anställda

Den som arbetar i ett statligt bolag eller statlig stiftelse räknas som privat anställd och omfattas inte av den grundlagsfästa särskilda yttrandefrihet som gäller för statligt anställda. I korthet gäller:

 • Du har lojalitetsplikt som innebär att du är skyldig att vara lojal mot arbetsgivaren
 • Du har inte rätt att exempelvis sprida negativ information om arbetsgivaren eller bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren
 • Du får inte avslöja information om affärs- eller driftsförhållanden som arbetsgivaren vill hålla hemliga. Detta gäller för viss information även efter att anställningen upphört
 • Arbetsgivaren kan vidta åtgärder mot dig om du i sociala medier lämnar ut uppgifter som kan skada arbetsgivaren eller förtroendet för dig
 • Du har rätt att delta i debatt rörande frågor av allmänt intresse, men detta ska ske utan att du avslöjar konkreta uppgifter som kan skada arbetsgivaren
 • Arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som har lämnat uppgifter till medier, och kan vidta repressalier mot personen
 • Journalister får inte lämna ut namnet på uppgiftslämnare som vill vara anonyma
 • Du har rätt att internt kritisera verksamheten och arbetsgivaren. Kritiken ska framföras till närmaste chef som ska ges möjlighet att åtgärda problemen innan kritiken tas upp på högre nivåer

Kontakta ST på din arbetsplats om du vill ha hjälp eller får problem.