Motion: Stöd till arbetslösa medlemmar

Motion från Bengt Fredriksson, ST inom Skogsstyrelsen om ökat stöd till arbetslösa medlemmar

Allt fler människor idag finner att det blir allt svårare att få fäste på arbetsmarknaden och hamnar i långtidsarbetslöshet, detta utanförskap måste få ett slut. Fackföreningarna ägnar sig i alltför liten grad åt att stötta, dels sina arbetslösa medlemmar, men även de som av arbetsförmedlingen är placerade i så kallade sysselsättningar i jobb- och utvecklingsgarantin. Personliga tragedier följer i spåren på detta faktum att människor i åratal bollas mellan arbetslöshet och diverse åtgärder. Många medlemmar ifrågasätter därför, med rätta, sitt medlemskap i facket, då de anser sig inget få ut utav medlemsavgiften.

Jag yrkar därför att ST-facket bör öka sina insatser för att stötta personer som är öppet arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta kan ske genom att:

- Tillsätta särskilda regionala ombud dit öppet arbetslösa eller personer placerade i jobb- och utvecklingsgarantin kan vända sig med olika frågeställningar i regelverket. Ombuden skall vara väl insatta i regelverket och främst ha fokus på att tillvara medlemmarnas intressen. Denna tjänst skall se till att inget oskäligt utnyttjande sker exempelvis i gränslandet lönearbete – praktik.

- Tillsätta en ombudsman vars uppgift är att särskilt tillvarata de anställningslösa medlemmarnas intressen utåt och där medlemmar önskar uppbackning, antingen privat eller för en större grupp.

- Upprätta en fond med medel avsedda för medlemmar som är öppet arbetslösa eller placerade i jobb- och utvecklingsgarantin. Fonden skall användas för att finansiera studier eller studiematerial i avsikt att öka möjligheterna för medlemmen på arbetsmarknaden.

Jag anser att de här punkterna ökar incitamentet för anställningslösa medlemmar att fortfarande betala sin medlemsavgift.

Bengt Fredriksson, ST inom Skogsstyrelsen

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären vill att resurserna för förbundets arbetslösa medlemmar ökar. Redan idag satsar förbundet omfattande resurser för att ge stöd till de som är eller riskerar att bli arbetslös, till exempel karriärcoacher, hjälp med CV-granskning och rådgivning via ST Direkt eller om du vill överklaga ett beslut om a-kassa. En arbetslös medlem i ST har samma rätt som alla andra medlemmar att få rättshjälp och dessutom har flera av våra medlemsförsäkringar sådana villkor att de ger möjlighet till premiebefrielse vid arbetslöshet.

Regionalt och lokalt genomför ST särskilda evenemang för arbetslösa medlemmar. Ibland förekommer det att vi gör det tillsammans med andra fackförbunds, främst med förbunden inom TCO.

Vid arbetslöshet ger ett medlemskap i Fackförbundet ST en möjlighet att få ta del av en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen ingår i medlemskapet för alla. Om medlemmen arbetat inom det statliga området omfattas man av Omställningsavtalet.

Stödet till arbetslösa är främst en del av samhällets satsningar inom det arbetsmarknadspolitiska området. Förbundets stöd ska vara ett komplement till dessa. Dock strävar vi efter att göra det mesta möjliga. Omfattningen och inriktningen av detta stöd behöver bedömas utifrån förbundets samlade resurser vilket sker i anslutning till prioriteringarna i verksamhetsplan och budget.

Förbundsstyrelsen beslutar att förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.