Möjlighet för barnfri att ta ut ledighet

Bodil Svensson, ST inom Transportstyrelsen, som yrkar att kvinnor och män över 45 år som saknar barn och kommer inte skaffa barn i framtiden bör kunna få ta ut 240 dagar för personlighets utveckling eller annat typ av projekt som kan gynna samhället.

Jag finner det orättvist för barnbefriade att de aldrig har möjlighet att utnyttja de förmåner som de som skaffar sig barn får. Vi borde ha en möjlighet att kunna göra ett personligt projekt även om det inte handlar om att skaffa sig en avkomma. Eftersom 480 föräldrardagar som ska delas utav två personer så bör en barnfri person få samma halva. Jag yrkar på att kvinnor och män över 45 år som saknar barn och kommer inte skaffa barn i framtiden bör kunna få ta ut 240 dagar för personlighets utveckling eller annat typ av projekt som kan gynna samhället.

Förbundsstyrelsens svar

ST har i tidigare avtalsrörelser yrkat på att det ska finnas dagar som kan användas i situationer som kan gynna samhället. Ett exempel är möjlighet till betald ledighet i samband med att man tar emot ett ensamkommande flyktingbarn. Det rör sig dock om enstaka dagar. I Villkorsavtalen finns det reglerat att man är berättigad till föräldrapenningtillägg när man uppbär ersättning från försäkringskassan. Villkorsavtalet fyller alltså ut mellanskillnaden upp till ca 80 % mellan vad man får från Försäkringskassan och vad man har i lön. Detta uppgår till max 360 sådana dagar. Det finns möjlighet att träffa lokala avtal om föräldralön som ersätter denna reglering.

Det framgår inte om det som avses är ledighet med eller utan lön eller om det är kalenderdagar eller arbetsdagar. Tidigare har det funnits en lag om s.k. friår men sådan ledighet var utan lön. Man kan förstå motionen så att motionären önskar att en lag införs som medger rätt till ledighet dock utan lön, eller också avses rätt till ledighet med lön från arbetsgivaren. Såväl ledighet med som utan lön får anses att betraktas som en kostnad för arbetsgivaren varför det blir en fråga i avtalsrörelsen.

Förändringar av de villkor som regleras i Villkorsavtal är en fråga för avtalsrörelsen. Som alltid i en avtalsrörelse måste, när slutliga yrkanden ska fastställas, alla krav vägas mot varandra, eftersom det ytterst handlar om vilka prioriteringar som ska göras vid varje tillfälle. Denna motion och andra motioner som gäller villkor som regleras i Villkorsavtal tas in i processen att fastställa yrkanden. Det arbetet pågår för närvarande.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.