Möjlighet för ST-medlemmar att byta lönehöjning mot annan ersättning

En motion från Marie Öquist ST inom Naturvårdsverket i vilken hon yrkar att det även för ST-medlemmar ska vara möjligt att byta lönehöjning mot annan ersättning.

Motionen

Möjlighet för ST-medlemmar att byta lönehöjning mot annan ersättning Motion: SACO-medlemmar kan byta en löneförhöjning mot t.ex. extra ersättning i Kåpan eller extra semesterdagar. Jag tycker att den möjligheten borde finnas även för ST-medlemmar. Det skulle öppna för att personer, som slagit i “lönetaket” ändå kan få en rimlig utveckling för väl utfört arbete. Den individuella lönesättningen blir annars “bara på låtsas”. Jag föreslår att ST arbetar för en sådan “bytesmodell”.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen gör i sitt yttrande över motionen antagandet att det ’lönetak’ som motionären tar upp i motionen är ett så kallat lönetak kopplat till att olika befattningar har ett visst lönespann.

Det som motionären efterfrågar avseende att byta löneförhöjning mot t.ex. extra ersättning i Kåpan är möjligt även för ST:s medlemmar. ST har däremot inte varit beredda att direkt delegera till chef och medarbetare att komma överens om att göra en s.k. löne-växling som Saco-S har gjort. För ST:s medlemmar förutsätts att ST lokalt träffar ett lokalt kollektivavtal. Anledningen är att löneväxling är en komplicerad fråga och att effekterna av löneväxling kan vara svåra att överblicka för den enskil-de. Tjänar man under en viss lönenivå, 8,07 inkomstbasbelopp, så avråds det ofta från att löneväxla eftersom den allmänna pensionen blir mindre. Även olika ersättningar i samband med t.ex. föräldra-ledighet. 8.07 inkomstbasbelopp motsvarar år 2016 en månadslön på 39 879 kronor.

Att reglera en fråga i ett lokalt kollektivavtal förutsätter också att medlemmarnas har gett mandat till att träffa ett sådant avtal. Detta ger möjlighet till inflytande för medlemmarna, något som är mycket viktigt för ST. I kollektivavtalet kan man reglera hur en överenskommelse mellan chef och medar-betare ska utformas, hur den kan sägas upp och hur värden tas tillvara. När ett lokalt kollektivavtal finns är det medlemmen som själv beslutar om att göra en löneväxling eller inte. I samband med att ST träffar ett lokalt kollektivavtal har man också möjlighet att säkerställa behov av information. Dock är det viktigt att notera att ett lokalt kollektivavtal förutsätter att en lokal arbetsgivare vill träffa ett sådant avtal. I annat fall finns ingen möjlighet för ST:s medlemmar att göra en s.k. löne-växling på den arbetsplatsen.

När det gäller tillämpningen av löneavtalet (RALS) är det viktigt att inte acceptera olika former av s.k ’lönetak’. Enligt RALS ska lönen sättas utifrån sakliga grunder. En av dessa är att lönen sätts utifrån resultat och skicklighet. Finns s.k.’lönetak’ bör det tas upp  i den lokala lönebildnings-processen mellan de lokala parterna. Ett lokalt kollektivavtal om löneväxling kan aldrig ersätta detta.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad