Löneavtal

Sune Gunnarsson, ST inom Trafikverket, föreslår att det införs en miniminivå/garanti för kommande löneavtal.

Motion

Jag föreslår att det införs en miniminivå/garanti för kommande löneavtal. Då får alla medlemmar en löneutveckling. Idag är det stor risk att chefer använder utebliven eller låg löneutveckling som bestraffning och bara premierar de som är inställsamma.

Förbundsstyrelsen yttrande över motionen

Fram till 2009 fanns det en individavstämning i RALS-avtalet. Konstruktionen var sådan att man i slutet av en avtalsperiod, som kunde vara på flera år, skulle ha fått en viss procentuell löneutveckling. Sedan RALS 2010 ersattes detta med skrivningar i avtalet om Särskilda åtgärder. Dessa innebar att insatser skulle göras om en medlem fick en ringa eller ingen löneutveckling. Målsättningen var att medlemmen åter skulle få en löneutveckling. Det lokala facket ska aktivt följa upp att insatser genomförs och bevaka löneutvecklingen. Erfarenheten från individavstämningen och tidigare individgarantier var att man sällan avhjälpte orsaken till att medlemmen inte fick en bra löneutveckling. I samband med att den individuella individavstämningen avskaffades fick ST igenom löneutfyllnad för de som är sjuka mer än 90 dagar. Detta var mycket värdefullt för berörda medlemmar. När frågan om att återinföra individgaranti i RALS-avtalet så har motparten kopplat ihop detta med löneutfyllnad för de som är sjuka mer än 90 dagar.

Inför de kommande centrala avtalsförhandlingarna om bland annat RALS-avtalet har förbundet genomfört ett omfattande insamlingsarbete. Detta arbete har skett dels genom ett rådslag där förbundets alla medlemmar har haft möjlighet att delta dels genom en enkät till avdelningarna. Avsikten var att svaren som avdelningen lämnade skulle tas fram i dialog med medlemmarna.

En sammanställning har gjorts och liksom tidigare år upplevs frågan om siffror i avtalet som mycket viktig, dvs. att det finns en siffra om man blir oenig lokalt. En annan fråga som upplevs som mycket viktig är att det ska finnas möjlighet att välja förhandlingsmodell lokalt. Det vill säga om det ska vara traditionell förhandling eller lönesättande samtal eller en kombination av dessa inom en organisation. När det gäller frågan om en individuell lägsta nivå är det mer vanligt att man uttrycker att det är viktigt att en individuell utveckling säkerställs.

Sammantaget är det alltså högst sannolikt att förbundets yrkanden inför avtalsrörelsen innehåller såväl att det fortsatt ska finnas siffror i avtalet som att det ska vara möjligt att välja vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas.

Inför förbundsstyrelsens beslut om yrkanden kommer ett avtalsråd att genomföras. Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.