Chefsavtal

Avtalet reglerar anställningsvillkoren för vissa chefer m fl. i myndigheterna. Det innehåller vissa tillägg till och avvikelser från ALFA, bland annat vad gäller arbetstid och lönesättning i dess lydelse från och med den 1 oktober 2010. Därutöver innehåller utgåvan en ändring från och med den 1 januari 2011.