Råd till förtroendevalda vid omlokalisering

En omlokalisering av en arbetsplats är en dramatisk och svår händelse för arbetsplatsen. Här finns några råd till dig som är förtroendevald

Att tänka på för lokala facket/förtroendevalda vid omlokalisering av myndigheten

 • Ta kontakt med avdelningsombudsman för informationsöverföring
 • Planera snabbt in ett medlemsmöte för att informera medlemmarna om vad vi vet och vilket stöd vi kan ge. Ta gärna stöd av avdelningsombudsmannen för planeringen och eventuellt genomförande.
 • Ta snabbt kontakt med ledningen/beslutfattare för omlokaliseringen och börja jobba med en plan för hur den kommer ske och den omställning det kan innebära för verksamheten och arbetstagarna.
 • Informera medlemmarna kontinuerligt under processen. Håll möten så ofta det går och är relevant.
 • Vid dialogen med arbetsgivaren föreslå att parterna upprättar ett avtal om omlokalisering. Innehållet i avtalet får avgöras utifrån varje myndighets speciella förutsättningar men i dialogen med arbetsgivaren bör frågor som underlättar flytten av verksamheten och medarbetare diskuteras.
 • För att säkerställa den fortsatta driften av verksamheten behöver parterna diskutera personalförsörjningen och de eventuella åtgärder som kommer att krävas där. Diskutera med arbetsgivaren hur de tänker lösa behoven, både på kort sikt och på lång sikt. Diskutera, till exempel, möjlighet att starta traineeutbildning och mentorsverksamhet i god tid före flytten och även över flytten.

Följande frågor är exempel som kan tas upp för att lösa medarbetarens behov: 

 • distansarbete,
 • anpassade arbetstider,
 • pendlingstillägg,
 • logiersättning,
 • flyttersättning för arbetstagare och eventuellt medföljande,
 • kompetensförsörjningen,
 • övrigt

Lokala omställningsmedel kan vara ett sätt att bidra till att underlätta för övergången. Fundera på om det finns ingångar för att använda en del av omställningsmedlen för att därigenom trygga anställningar.

Börja i tid

Sammanfattningsvis kan vi inte nog understryka vikten av tidig och konstruktiv dialog med arbetsgivaren i hur ni som lokala parter kan hjälpas åt för att göra omlokaliseringen så smidig och friktionsfri för alla inblandade parter. Det handlar om att minimera riskerna, säkerställa att verksamheten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt samt att ta fram ett åtgärdspaket för de anställda som gör omställningen så attraktiv som möjligt.

Avslutningsvis kan sägas att kunskapsintensiv verksamhet är beroende av att både kunna dra till sig ny kompetens och behålla de specialister som bär upp verksamheten.

Det finns alltid en risk att främst unga och nyckelpersoner försvinner snabbt redan när förslaget om omlokalisering blir känt. Äldre kunniga medarbetare lämnar verksamheten när myndigheten flyttar till den nya orten. Det tar tid att bygga upp ny unik kompetens och det måste finnas grundförutsättningar för att myndigheten ska kunna fortsätta bedriva verksamheten.

En myndighet som i god tid före förändringen startar traineeutbildningar och mentorsverksamhet har större möjlighet att snabbare bli effektiva på den nya orten.

Från tidigare omlokaliseringar vet man att flyttningsbenägenheten bland personalen är låg och att nyrekrytering är tidskrävande och kostar stora pengar. Oberoende av verksamhet och vilka ställningstaganden personalen gör så är det viktigt att vara införstådd med att effektiviteten minskar och kostnaderna ökar under en övergångsperiod. Hur lång den perioden blir är till stor del beroende av hur tidigt myndigheten har möjlighet att starta sitt förberedelsearbete.

Vad behöver jag tänka på

Ett omlokaliseringsbeslut innebär att en process att omlokalisera en verksamhet sätter igång. Medlemmarna kommer att ha många olika frågor kring vad beslutet innebär för dom. Alla frågor kommer inte att vara möjliga att besvara på en gång. Det är därför viktigt att informera medlemmarna kontinuerligt under processen.

Det är viktigt att du tar reda på hur medlemmarnas anställningsavtal/anställningsbeslut är utformade då det har stor betydelse för medlemmens arbetsskyldighet. I en dom i Arbetsdomstolen (AD 2017 nr 59) har Fackförbundet ST fått prövat frågan om nationell arbetsskyldighet för statligt anställda. Arbetsdomstolen har nu fastslagit i denna dom att statligt anställda har arbetsskyldighet i hela landet när en myndighet omlokaliseras till ny ort om hela myndigheten flyttas.

Arbetsdomstolens dom hittar du här nedan

När du har konstaterat hur anställningsavtalen är utformade är det bra att analysera vad det betyder för var och en av medlemmarna t ex finns placeringsort definierad i avtalet eller inte. Detta kan få betydelse för var medlemmarna anses vara skyldiga att utför arbete. Försök att hjälpa dina medlemmar att få den nuvarande anställningsorten inskriven i anställningsbevisen eller avtalen. Det kan vara svårt att få arbetsgivaren att tillgodose detta, men det är alltid värt ett försök.

Vad behöver medlemmarna?

Vid en omlokalisering ställs medlemmarna inför att fatta ett beslut om sin framtid. För att kunna göra det behövs information men också olika mycket stöd. Hur det kan se ut beror på olika behov hos individen t ex möjligheten att hitta ett annat arbete eller för att flytta med verksamheten till den nya orten.

Vilka omfattas av Omställningsavtalet?

Om man vid en omlokalisering väljer att inte följa med till den nya orten omfattas man av Omställningsavtalet med vissa begränsningar.

Dessa begränsningar innebär t ex:

 • Kortare uppsägningstid
 • Rätt till A-kasseförstärkning vid arbetslöshet efter lagstadgad avstängning

För att få tillträde till förmånerna i Omställningsavtalet när måste medlemmen tidigast/senast säga upp sig?

Tidigast fyra månader före och senast vid beslutat flyttdatum kan en medarbetare säga upp sig själv för att få tillträde till avtalet. Den som säger upp sig vid flyttdatum blir arbetsskyldig på den nya orten under uppsägningstiden.

Vad är ett omlokaliseringsavtal?

Ett omlokaliseringsavtal är ett lokalt kollektivavtal som reglerar villkoren under omlokaliseringsprocessen. Det förutsätter att lokala parter kan komma överens om att teckna ett avtal, det är inte alltid möjligt.

Ett sådant avtal kan exempelvis innehålla följande villkor:

 • Möjlighet till distansarbete
 • Anpassade arbetstider
 • Pendlingstillägg
 • Logiersättning
 • Flyttersättning för arbetstagare och eventuella medföljande
 • Kompetensförsörjning m m

Lokala omställningsmedel kan vara ett sätt att bidra till att underlätta övergången.

Nyheter från 3 juli 2018

I början av juli förhandlade ST fram en del förbättringar i omställningsavtalet. ST lyckades åstadkomma ökad trygghet för medlemmarna genom:

 1. Att Trygghetsstiftelsen redan får komma ut till myndigheterna, efter det att regeringsbeslutet om omlokalisering blir känt, för att informera om vad som gäller.  
 2. Att berörda medlemmar kan få 1-3 samtal med Trygghetsstiftelsen i syfte att få stöd inför sina egna beslut om de vill flytta med eller inte.
 3. Att berörda medlemmar som har behov kan få individuella åtgärder av stiftelsen 6 månader innan flytt.

De nya villkoren gäller omedelbart och berör medlemmar med nationell arbetsskyldighet. Förhandlingarna har varit gemensamma för samtliga fackförbund inom staten; Seko, Saco-S, OFR/S, P, O (Fackförbundet ST ingår i OFR).

Var kan jag få stöd i arbetet med omlokalisering?

Du kan alltid kontakta STs rådgivning, ST Direkt. Därutöver har varje avdelning en ansvarig ombudsman som kan hjälpa till. Det finns också stödmaterial på STs hemsida.

Press

Förlust i AD – Vi kräver att lagen ses över

Idag kom Arbetsdomstolens, ADs, dom i målet där Fackförbundet ST och Jusek har stämt staten. Tvisten gäller anställda på Fastighetsmäklarinspektionen och om de ska tvingas följa med verksamheten när den flyttar från Stockholm till Karlstad den 1 december i år. 
Press

Utlokalisera inte, satsa på nya statliga jobb

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi har idag berättat att de avser flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Regeringen menar att 500 jobb utlokaliseras.    
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.