Hbtqi

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Alla människors lika värde är en viktig del av våra grundläggande värderingar. Därför arbetar vi mot diskriminering på våra arbetsplatser.

 

ST tycker

  • Att alla ska kunna vara öppna om sin sexuella läggning eller kunna ge uttryck för en könsöverskridante identitet eller andra uttryck på sin arbetsplats. 
  • Att det är oacceptabelt att hbtqi-personers hälsa är sämre än andras. Detta eftersom risken att utsättas för repressalier och trakasserier är högre hos denna grupp. 
  • Att det inte är rättvist att hbtqi-personers löner är lägre än andra personer på sin arbetsplats. 
  • Att kunskapsnivån är för låg inom staten om hbtqi-personers utsatthet, arbetsmiljö och lönediskriminering.  

ST gör

  • Vi vill att Arbetsmiljöverket ska ta fram underlag och föreslå insatser för att främja hbtqi-personers rättigheter. 
  • Vi arbetar för att lyfta kunskapsnivån om hbtqi-frågor och för att våra myndigheter ska arbeta med aktiva åtgärder i diskrimineringslagen 

Om du utsätts för diskriminering på din arbetsplats så kan du kontakta ditt lokala ST arbetsplatsombud. Du kan också kontakta din ST-avdelning eller oss på ST Direkt, 0771-555 444, som ger medlemsrådgivning.